Phương Trình Hoá Học Lớp 9

H2O + SO2 → H2SO3

Phản ứng H2O + SO2 = H2SO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2O | nước | lỏng + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí = H2SO3 | Axit sulfurơ | dd, Điều kiện

H2+ SO2 → H2SO3

H2+ SO2 → H2SO3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2O (nước) phản ứng với SO2 (lưu hùynh dioxit) để tạo ra H2SO3 (Axit sulfurơ) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) là gì ?

Không có

This post: H2O + SO2 → H2SO3

Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit)?

Dẫn khí SO2 vào cốc đựng nước cất và thử dung dịch thu được bằng quỳ tím

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) và tạo ra chất H2SO3 (Axit sulfurơ)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2+ SO2 → H2SO3 là gì ?

Thấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Dung dịch thu được là dung dịch axit sunfurơ H2SO3

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2+ SO2 → H2SO3

SO2 là chất gây ô nhiệm không khí, là một trong các nguyên nhân gây ra mưa axit

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2SO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra H2SO3 (Axit sulfurơ)

Phương Trình Điều Chế Từ SO2 Ra H2SO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SO2 (lưu hùynh dioxit) ra H2SO3 (Axit sulfurơ)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2+ SO2 → H2SO3

Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) là gì ?

Khi nó xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện. Do đó, phản ứng cân bằng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là sau phản ứng không những thu được sản phẩm (C, D) mà còn có cả các tác chất (A, B).

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình H2+ SO2 → H2SO3

Câu 1. Nhóm lưu huỳnh

Cho các phản ứng sau:
(1). SO2 + H2O → H2SO3
(2). SO2 + CaO → CaSO3
(3). SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr
(4). SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O
Trên cơ sở các phản ứng trên, kết luận nào sau đây là đúng với tính chất cơ bản
của SO2?

A. Phản ứng (4) chứng tỏ tính khử của SO2 > H2S.
B. Trong phản ứng (3), SO2 đóng vai trò chất khử.
C. Trong các phản ứng (1,2) SO2 là chất oxi hóa.
D. Trong phản ứng (1), SO2 đóng vai trò chất khử.

Câu B. Trong phản ứng (3), SO2 đóng vai trò chất khử.

Câu 2. Nguyên nhân gây mưa axit

Khí nào sau đây là tác nhân chủ yếu gây mưa axit ?

A. N2.
B. NH3.
C. CH4.
D. SO2.

Câu D. SO2.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button