Tin Tức

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử từ mã đề 301 đến 324

Lịch sử là môn thi tốt nghiệp THPT mà rất nhiều sĩ tử lo lắng ngay cả khi đã thi xong vì khối lượng kiến thức nhiều, dễ nhầm lẫn các sự kiện, mốc thời gian. Để giải tỏa những căng thẳng sau khi, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử cho tất cả các mã đề sẽ giúp các em đối chiếu nhanh và biết chính xác điểm số bài thi của mình.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử

This post: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử từ mã đề 301 đến 324

Kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 7-8/7/2021. Trong đó các em học sinh sẽ làm bài thi môn Lịch sử vào buổi sáng ngày thi thứ hai, ngày 8/7/2021. Nội dung được đưa vào đề thi môn Lịch sử chủ yếu thuộc chương trình Lịch sử lớp 12, đặc biệt là phần Lịch sử Việt Nam.

Với 40 câu hỏi trắc nghiệm, các em sẽ có thời gian làm bài là 60 phút. Các em hãy cùng Mầm Non Ánh Dương cập nhật đề thi và đáp án cho tất cả các mã đề thi môn Lịch sử nhé.

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử

II. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử

– Mã đề 301

1. D 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. D 9. B 10. D
11. C 12. C 13. A 14. D 15. A 16. B 17. C 18. D 19. C 20. B
21. C 22. A 23. D 24. B 25. D 26. A 27. D 28. C 29. B 30. D
31. C 32. D 33. A 34. C 35. B 36. A 37. D 38. B 39. C 40. A

– Mã đề 302

1. D 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. A 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. D 16. A 17. C 18. A 19. C 20. B
21. A 22. D 23. B 24. A 25. D 26. D 27. B 28. A 29. A 30. D
31. C 32. C 33. B 34. D 35. D 36. C 37. D 38. B 39. D 40. C

– Mã đề 303

1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. D 7. B 8.C 9. A 10. B
11. C 12. C 13. D 14. A 15. B 16. B 17. D 18.B 19. D 20. C
21. A 22. B 23. B 24. D 25. C 26. A 27. A 28. D 29. B 30. B
31. C 32. C 33. D 34. D 35. A 36. B 37. D 38. A 39. B 40. D

– Mã đề 304

1. D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.A 8.A 9.A 10.B
11.C 12. A 13.D 14.C 15. D 16.C 17.A 18.C 19. D 20. D
21.B 22.D 23.C 24. A 25.A 26.A 27. C 28. D 29. B 30. B
31. C 32. C 33. A 34. A 35. B 36. A 37. C 38. B 39.D 40. B

– Mã đề 305

1. B 2. B 3. D 4. B 5. A 6. C 7. B 8.D 9. A 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. C 16. A 17. B 18.C 19. D 20. A
21. B 22. D 23. C 24. D 25. C 26. B 27. D 28. D 29. D 30. C
31. D 32. B 33. D 34. D 35. C 36. B 37. C 38. D 39. B 40. D

– Mã đề 306

1. D 2. A 3. D 4. A 5. D 6. A 7. B 8. B 9. B 10. C
11. A 12. A 13. C 14. D 15. D 16. B 17. A 18. C 19. D 20. B
21. D 22. A 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. C 29. A 30. D
31. D 32. B 33. B 34. C 35. C 36. C 37. B 38. A 39. C 40. C

– Mã đề 307

– Mã đề 308

1. D 2. C 3. A 4. C 5. A 6.B 7. A 8.A 9. C 10. D
11. C 12. B 13. B 14. A 15. A 16.B 17. A 18.A 19. B 20. D
21. A 22. B 23. D 24. B 25. D 26. D 27. D 28. B 29. B 30. A
31. A 32. D 33. D 34. D 35. B 36. D 37. B 38. D 39. D 40. A

– Mã đề 309

1. C 2. A 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. C 9. D 10.A
11. B 12. B 13. C 14. A 15. A 16. C 17. D 18. B 19. B 20. C
21. C 22. D 23. D 24. B 25. A 26. A 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32. B 33. D 34. D 35. A 36. C 37. C 38. B 39. B 40. D

– Mã đề 310

1. D 2. A 3. B 4. B 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. D
11. C 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. B 18. B 19. B 20. C
21. D 22. B 23. C 24. B 25. D 26. D 27. B 28. D 29. D 30. B
31. C 32. C 33. C 34. B 35. C 36. B 37. D 38. C 39. C 40. B

– Mã đề 311

1. B 2. D 3. C 4. D 5. D 6.C 7. D 8. A 9. C 10. A
11. D 12. A 13. B 14. A 15. D 16.A 17. D 18. B 19. B 20. C
21. A 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. B 29. C 30. D
31. C 32. A 33. B 34. B 35. A 36. B 37. A 38. B 39. C 40. C

– Mã đề 312

1. C 2. D 3. B 4. C 5. C 6. C 7. D 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. A 14. D 15. B 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A
21. A 22. B 23. B 24. A 25. C 26. D 27. B 28. C 29. D 30. A
31. A 32. C 33. B 34. A 35. A 36. C 37. A 38. C 39. B 40. B

– Mã đề 313

1. B 2. D 3. B 4. A 5. A 6. C 7. A 8. C 9. B 10. C
11. D 12. D 13. D 14. C 15. C 16. A 17. C 18. D 19. D 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. B 26. A 27. D 28. B 29. B 30. B
31. D 32. A 33. B 34. B 35. B 36. C 37. A 38. C 39. A 40. B

– Mã đề 314

1. D 2. A 3. D 4. C 5. B 6. A 7. B 8. D 9. A 10. A
11. A 12. C 13. D 14. B 15. B 16. D 17. A 18. C 19. D 20. C
21. A 22. D 23. C 24. A 25. C 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
31. A 32. D 33. C 34. A 35. C 36. A 37. C 38. A 39. C 40. D

– Mã đề 315

Mã đề 316

1. B 2. A 3. D 4. D 5. A 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A
11. A 12. C 13. C 14. C 15. D 16. A 17. B 18. C 19. C 20. C
21. A 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. C 28. B 29. D 30. B
31. C 32. C 33. A 34. D 35. B 36. A 37. C 38. B 39. A 40. C

– Mã đề 317

1. C 2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C 9. A 10. B
11. A 12.A 13. A 14.B 15. B 16.D 17. D 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. D 24. A 25. D 26. D 27. B 28. B 29. A 30. D
31. D 32. B 33. A 34. D 35. D 36. B 37. A 38. D 39. B 40. A

– Mã đề 318

Mã đề 319

1. B 2. D 3. D 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. D 10. D
11. A 12. D 13. D 14. D 15. B 16. A 17. B 18.C 19. C 20. C
21. D 22. C 23. B 24. C 25. B 26.B 27. D 28. C 29. C 30. A
31. A 32.A 33. C 34. A 35.B 36. C 37. B 38.C 39. A 40. A

– Mã đề 320

1. C 2.D 3. A 4. A 5. A 6. C 7. D 8. C 9. D 10. C
11.B 12. C 13.D 14. C 15. B 16. B 17. D 18. C 19. A 20. C
21. C 22. D 23. B 24. D 25.B 26. D 27. D 28.C 29. A 30. D
31. A 32. B 33. B 34. A 35. A 36. B 37. A 38. D 39.B 40. B

– Mã đề 321

1. C 2. A 3. A 4. B 5. C 6. D 7. C 8. D 9. D 10. B
11. D 12. B 13. B 14. A 15. C 16. A 17. A 18. C 19. A 20. A
21. C 22. D 23. A 24. A 25. A 26. C 27. D 28. C 29. D 30. C
31. D 32. A 33. C 34. D 35. D 36. C 37. C 38. D 39. A 40. C

– Mã đề 322

– Mã đề 323

1. A 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. A 10. A
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. D 17. A 18. C 19. B 20. D
21. A 22. D 23. A 24. C 25. C 26. A 27. A 28. B 29. C 30. D
31. B 32. D 33. D 34. D 35. B 36. B 37. C 38. B 39. B 40. D

– Mã đề 324

1. B 2. A 3. D 4. C 5. D 6. A 7. B 8. D 9. B 10. C
11. B 12. B 13. A 14. A 15. B 16. A 17. D 18. A 19. C 20. A
21. C 22. D 23. B 24. B 25. C 26. D 27. D 28. A 29. C 30. A
31. B 32. C 33. D 34. C 35. B 36. C 37. D 38. C 39. D 40. B

—————-HẾT—————-

Bài thi tổ hợp Khoa học xã hội thi sáng ngày 8/7 bao gồm 3 môn thi: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân. Để đánh giá chất lượng bài làm của mình, bên cạnh Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử, các em có thể tham khảo: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Ngữ văn, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Giáo dục Công dân tại Mầm Non Ánh Dương

Từ khoá liên quan:

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon lich su

, de thi tot nghiep thpt 2021 mon lich su co dap an, dap an de thi 2021 mon lich su thi tot nghiep thpt quoc gia,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button