Phản ứng oxi-hoá khử

C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2O + 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2
C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 = 4H2O + 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C2H2 | Axetilen | khí + H2SO4 | axit sulfuric | dung dịch + KMnO4 | kali pemanganat | dung dịch = H2O | nước | lỏng + MnSO4 | Mangan sulfat | dung dịch + K2SO4 | Kali sunfat | rắn + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2+ 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2
   • Điều kiện phản ứng để C2H2 (Axetilen) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) là gì ?
   • Làm cách nào để C2H2 (Axetilen) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2+ 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2+ 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2+ 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2+ 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 4H2O + 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2
Axetilen axit sulfuric kali pemanganat nước Mangan sulfat Kali sunfat Cacbon dioxit
Sulfuric acid; Kali manganat(VII) Manganese(II) sulfate Potassium sulfate Carbon dioxide
(khí) (dung dịch) (dung dịch) (lỏng) (dung dịch) (rắn) (khí)
(không màu) (không màu) (tím) (không màu) (trắng) (trắng) (không màu)
Axit Muối Muối Muối
26 98 158 18 151 174 44

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2O + 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2+ 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2

C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2+ 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, C2H2 (Axetilen) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với KMnO4 (kali pemanganat) để tạo ra H2O (nước), MnSO4 (Mangan sulfat), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để C2H2 (Axetilen) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để C2H2 (Axetilen) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để C2H2 (Axetilen) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với KMnO4 (kali pemanganat) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với MnSO4 (Mangan sulfat) phản ứng với K2SO4 (Kali sunfat) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H2 (Axetilen) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng KMnO4 (kali pemanganat) và tạo ra chất H2O (nước), MnSO4 (Mangan sulfat), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2+ 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2 là gì ?

Phản ứng làm mất màu dung dịch thuốc tím dùng để nhận biết ankin.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2+ 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C2H2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H2 Ra MnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H2 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra MnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra MnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra MnSO4 (Mangan sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ KMnO4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KMnO4 (kali pemanganat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2+ 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button