Tin Tức

Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O là phản ứng hóa học khi cho Al2O3 tác dụng với NaOH, được Mầm Non Ánh Dương biên soạn. Đây cũng chính là tính chất hóa học của nhôm oxit, có thể tác dụng với cả axit và bazo. Nội dung chi tiết cụ thể sẽ nằm ở Hoá học 12 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm. Mời các bạn tham khảo tài liệu

  1. Phương trình Al2O3 tác dụng với NaOH

  Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

  2. Điều kiện phản ứng Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH

  Nhiệt độ: Từ 900oC – 1100oC

  This post: Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

  3. Cách tiến hành phản ứng cho Al2O3 cộng NaOH

  Cho Al2O3 tác dụng với dung dịch bazo NaOH

  4. Hiện tượng Hóa học Al2O3 tác dụng với NaOH

  Nhôm oxit có màu trắng tan dần trong dịch

  5. Mở rộng về Al2O3

  a. Tính chất vật lí và nhận biết

  Tính chất vật lí: Là chất rắn màu trắng, không tan trong nước, rất bền, nóng chảy ở 2050oC.

  Nhận biết: Mang hòa tan Al2O3 vào dung dịch NaOH, thấy tan ra, tạo dung dịch không màu.

  Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2 + H2O

  b. Tính chất hóa học

  Al2O3 là oxit lưỡng tính

  • Tác dụng với axit:

  Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

  • Tác dụng với dung dịch bazơ mạnh

  Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2 + H2O

  hay

  Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]

  Al2O3 + 2OH- → 2AlO2+ H2O

  Al2O3 tác dụng với C

  Al2O3 + 9C overset{t^{o} }{rightarrow}Al4C3 + 6CO

  Điều chế Al2O3

  Nhiệt phân Al(OH)3: 2Al(OH)3 overset{t^{o} }{rightarrow}Al2O3 + 3H2O

  6. Bài tập vận dụng liên quan

  Câu 1. Hiện tượng nào sau đây là đúng.

  A. Nhỏ từ từ dung dịch KOH vào dung dịch Al2(SO4)3 đến dư, lượng vừa xuất hiện, lắc tan, sau một thời gian lại xuất hiện nhiều dần.

  B. Nhỏ từ từ dd HCl vào dd NaAlO2 cho đến dư, lượng xuất hiện nhiều dần, sau đó tan từ từ và mất hẳn.

  C. Sục luồng khí CO2 từ từ vào dung dịch NaAlO2, xuất hiện, sau đó tan dần do khí CO2 có dư.

  D. Cho một luồng khí CO2 từ từ vào nước vôi trong, xuất hiện nhiều dần và không tan trở lại ngay cả khi CO2

  Đáp án B

  Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dd NaAlO2 cho đến dư, lượng xuất hiện nhiều dần, sau đó tan từ từ và mất hẳn.

  Ban đầu:

  NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

  Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

  Câu 2. Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

  A. HCl, NaOH

  B. H2SO4, HNO3

  C. NaOH, Ca(OH)2

  D. BaCl2, NaNO3

  Đáp án C

  Câu 3. Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

  A. Quỳ tím

  B. HCl

  C. NaCl

  D. H2SO4

  Đáp án D

  Để phân biệt NaOH và Ba(OH)2 ta dùng dung dịch H2SO4

  NaOH không có hiện tượng gì còn Ba(OH)2 tạo kết tủa màu trắng

  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

  Câu 4. Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch (tác dụng được với nhau) là:

  A. Ca(OH)2, Na2CO3

  B. Ca(OH)2, NaCl

  C. Ca(OH)2, NaNO3

  D. NaOH, KNO3

  Đáp án D

  Câu 5. Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

  A. Làm quỳ tím chuyển đỏ

  B. Làm quỳ tím chuyển xanh

  C. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ.

  D. Không làm thay đổi màu quỳ tím.

  Đáp án D

  nNaOH = 0,2.1=0,2 mol;

  nH2SO4 = 0,1.1 = 0,1 mol

  Phương trình hóa học:

  2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

  Xét tỉ lệ: nNaOH/2= 0,2/2 = nH2SO4/1 = 0,1 => NaOH và H2SO4 phản ứng vừa đủ với nhau

  => dung dịch thu được có môi trường trung tính => không làm thay đổi màu quỳ tím.

  Câu 6. Oxit nhôm không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?

  A. Dễ tan trong nước

  B. Có nhiệt độ nóng chảy cao

  C. Là oxit lưỡng tính

  D. Dùng để điều chế nhôm

  Đáp án D

  Câu 7. Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là:

  A. Quặng pirit

  B. Quặng đôlômit

  C. Quặng manhetit

  D. Quặng boxit

  Đáp án D

  Câu 8. Có 3 chất rắn đựng trong bình riêng biệt: Al, Mg, Al2O3. Dung dịch có thể phân biệt được 3 chất rắn trên là:

  A. NaOH

  B. HCl

  C. HNO3 loãng

  D. CuCl2

  Đáp án A

  Dùng dung dịch NaOH

  Al tan có xuất hiện khí

  2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2

  Al2O3 tan

  Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2

  Mg không có hiện tượng

  Câu 9. Cho một lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch Hg(NO3)2, thấy có một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tượng tiếp theo quan sát được là:

  A. khí hiđro thoát ra mạnh.

  B. khí hiđro thoát ra sau đó dừng lại ngay.

  C. lá nhôm bốc cháy.

  D. lá nhôm tan ngay trong thủy ngân và không có phản ứng.

  Đáp án A

  2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

  Al sẽ tạo với Hg hỗn hống. Hỗn hống Al tác dụng với nước

  2Al + 6H2O → 2 Al(OH)3 + 3H2

  Câu 10. Thực hiện các thí nghiệm sau :

  (a) Cho từ từ NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

  (b) Cho từ từ Al2(SO4)3 đến dư vào dung dịch NaOH,

  (c) Cho từ từ NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

  (d) Cho từ từ Al2(SO4)3 đến dư vào dung dịch NH3.

  (e) Cho từ từ HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2.

  (f) Cho từ từ NaAlO2 đến dư vào dung dịch HCl

  (g) Cho từ từ Al2(SO4)3 đến dư vào dung dịch NaAlO2

  Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xuất hiện kết tủa là

  A. 2.

  B. 3.

  C. 5.

  D. 7.

  Đáp án C

  Câu 11: Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3?

  A. Ban đầu không thấy hiện tượng, sau đó kết tủa xuất hiện

  B. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức, sau đó kết tủa tan dần

  C. Ban đầu không thấy hiện tượng, sau đó kết tủa xuất hiện, rồi tan dần.

  D. Xuất hiện kết tủa keo trắng ngay lập tức và không tan,

  Đáp án B

  Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo trắng xuất hiện.

  3NaOH + AlCl3 → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl

  Sau đó kết tủa keo trắng tan trong NaOH dư tạo dung dịch trong suốt (vì Al(OH)3 có tính lưỡng tính tan được trong dung dịch axit dư, và kiêm dư)

  NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O

  Câu 12. Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với 180 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M thu được 15,6 gam kết tủa; khí H2 và dung dịch A. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 240 gam dung dịch HCI 18,25% thu được dung dịch B và H2. Cô cạn dung dịch B thu được 83,704 gam chất rắn khan. Biết rằng m < 45 gam. Phần trăm khối lượng của kim loại kiềm có nguyên tử khối nhỏ hơn trong X là:

  A. 48,57%.

  B. 37,10%.

  C. 16,43%.

  D. 28,22%.

  Đáp án D

  Đặt công thức chung của 2 kim loại là X : nAl3+ = 0,36 mol; nAl(OH)3 = 0,2 mol

  Trường hợp 1: OH- phản ứng với Al3+ dư:

  nOH– = 3n↓ = 0,6 = nX

  Trường hợp 2: OH dư phản ứng Al3+

  nOH– = 3nAl3+ + (nAl3+ – n↓) = 1,24 = nX

  Nếu nX = 0,6 < nHCl ⇒ 83,704 gam muối XCl

  ⇒ nCl– = 0,6 mol hay mCl– = 21,3 gam ⇒ mX = 62,404 gam > 45 (loại)

  Nếu nX = 1,24 mol > nHCl ⇒ 83,704 gam gồm muối XCl (1,2 mol) và XOH ( 0,04 mol)

  ⇒ mX = 40,424 < 45. Ta có: X = 32,6

  Hai kim loại kiềm là Na và K

  Tính được số mol Na và K lần lượt là 0,496 và 0,744

  %mNa = 28,22%

  Câu 13. Phát biểu nào sau đây là sai ?

  A. Dung dịch AlCl3 và Al2(SO3)3 làm quỳ tím hóa hồng

  B. Al(OH)3, Al2O3, Al đều là các chất lưỡng, tính,

  C. Nhôm là kim loai nhẹ và có khả năng dẫn điện Iot

  D. Từ Al2O3 có thế điều chế được Al.

  Đáp án B

  Dung dịch Al(OH)3, Al2O3 là các chất lưỡng, tính,

  Còn Al không phải chất lưỡng, tính

  Câu 14. Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt Zn(NO3)2 và Al(NO3)3?

  A. Dung dịch NaOH

  B. Dung dịch Ba(OH)2

  C. Dung dịch NH3

  D. Dung dịch nước vôi trong

  Đáp án C

  Khi cho vào 2 dung dịch cả 2 dung dịch đều xuất hiện kết tủa hiđroxit, nhưng tạo thành có khả năng tạo phức với nên kết tủa lại tan, còn với không tan trong

  Câu 15.Nhúng thanh Al vào dung dịch Cu(NO3)2 sau một thời gian thấy hiện tượng gì xảy ra:

  A. màu xanh lam nhạt dần và có kết tủa màu đỏ lắng xuống đáy ống nghiệm.

  B. màu xanh lam chuyển dần nâu đỏ và có chất rắn màu đỏ bám vào thanh nhôm.

  C. màu xanh lam đậm dần và có chất rắn màu trắng bám vào thanh nhôm.

  D. màu xanh lam nhạt dần và có chất rắn màu đỏ bám vào thanh nhôm.

  Đáp án D

  Nhúng thanh nhôm vào dung dịch Cu(NO3)2 sau một thời gian thấy hiện tượng màu xanh lam nhạt dần và có chất rắn màu đỏ bám vào thanh nhôm.

  2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

  ………………………………

  Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

   Phương trình Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O được Mầm Non Ánh Dương biên soạn. Nội dung tài liệu đưa ra đó là khi cho nhôm oxit tác dụng với NaOH thu được Natri aluminat và nước. Ở phương trình này, các bạn học sinh lưu ý rất hay viết sai sản phẩm tạo ra là Al(OH)3 và H2O. Để mở rộng, củng cố nâng cao kiến thức Mầm Non Ánh Dương đưa các dạng bài tập liên quan đến tính chất hóa học của Al2O3 là oxit lưỡng tính.

   Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12,….

   Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

   Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
   Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

   Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
   Category: Tin Tức

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button