Phương Trình Hoá Học Lớp 9

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Phản ứngC2H5OH + O2 = CH3COOH + H2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C2H5OH | rượu etylic | lỏng + O2 | oxi | khí = CH3COOH | acid acetic | lỏng + H2O | nước | lỏng, Điều kiện Điều kiện khác men giấm

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C2H5OH (rượu etylic) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra CH3COOH (acid acetic), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: men giấm

Điều kiện phản ứng để C2H5OH (rượu etylic) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Điều kiện khác: men giấm

This post: C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Làm cách nào để C2H5OH (rượu etylic) tác dụng O2 (oxi)?

cho rượu etylic tác dụng với oxi

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H5OH (rượu etylic) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất CH3COOH (acid acetic), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CH3COOH (acid acetic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C2H5OH (rượu etylic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), O2 (oxi) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

là pư điều chế axit.

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Câu 1. Điều chế

Cho các chất: CH3CH2OH; C2H6; CH3OH; CH3CHO; C6H12O6; C4H10;
C2H5Cl. Số chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic (bằng 1 phản ứng) là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu C. 4

Câu 2. Điều chế CH3COOH từ một phản ứng

Cho các chất: etanal, metanol, propenal, etyl axetat, etanol, natri axetat. Số
chất mà chỉ bằng một phản ứng điều chế được axit axetic là:

A. 4
B. 6
C. 3
D. 5

Câu D. 5

Câu 3. Bài tập biện luận công thức của este dựa vào tính chất hóa học

Thủy phân este có công thức phân tử C4H6O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

A. etyl axetat
B. rượu etylic.
C. rượu metylic.
D. axit fomic

Câu B. rượu etylic.

Câu 4. Bài tập xác định chất dựa vào chuỗi chuyển hóa

CO2 → X→ Y→ Z (+enzym) → CH3COOH. X, Y, Z phù hợp:

A. tinh bột, fructozo, etanol
B. tinh bột, glucozo, etanal
C. xenlulozo, glucozo, andehit axetic
D. tinh bột, glucozo, etanol

Câu D. tinh bột, glucozo, etanol

Câu 5. Bài tập xác định chất dựa vào phản ứng thủy phân este

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trược tiếp xa Y. Vậy chất X là:

A. axit fomic
B. etyl axetat
C. ancol etylic
D. ancol metylic

Câu C. ancol etylic

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button