Tổng Hợp

Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền xóa tên đảng viên dự bị
Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền xóa tên đảng viên dự bị mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 21-XTĐV quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu quyết định của cấp ủy có thẩm quyền xóa tên đảng viên dự bị là biểu mẫu được lập ra nhằm xóa tên đảng viên dự bị trong danh sách vì một số lý do nào đó như vi phạm điều lệ Đảng. Nội dung trong mẫu quyết định cần trình bày đầy đủ các thông tin cơ bản về đảng viên dự bị, các khuyết điểm của đảng viên dự bị. Vậy sau đây là mẫu Quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

This post: Quyết định của cấp ủy có thẩm quyền xóa tên đảng viên dự bị

ĐẢNG BỘ……………………
HUYỆN ỦY…………….……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số -QĐ/HU

……, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH
xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị

– Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Xét Nghị quyết số ……- NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ………………………, Nghị quyết số ……-NQ/ĐU ngày …… tháng …… năm ……… của Đảng ủy ………………………… về việc đề nghị xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị;

– Xét khuyết điểm của đảng viên dự bị ……………………………………… đã vi phạm về:

…………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xóa tên đảng viên …………………………………………………………………………

Sinh ngày …… tháng …… năm ……, kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày … tháng … năm …

Quê quán: ………………………………………………… trong danh sách đảng viên dự bị.

Điều 2: Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy ………………………………………, Chi bộ ………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 2;
– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button