Tổng Hợp

Phiếu nghiên cứu hồ sơ viên chức
Mẫu HS06-VC/BNV: Phiếu nghiên cứu hồ sơ viên chức là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc nghiên cứu hồ sơ cán bộ, viên chức.

Nội dung trong mẫu phiếu cần nêu rõ nội dung nghiên cứu hồ sơ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

This post: Phiếu nghiên cứu hồ sơ viên chức

PHIẾU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VIÊN CHỨC

Phiếu số:……………

…………………………, ngày…….. tháng…….. năm 20……..

1. Họ và tên, chức vụ người nghiên cứu hồ sơ:………..

2. Cơ quan, đơn vị công tác:………………………………..

3. Thời gian nghiên cứu hồ sơ từ ……./………./……., đến …./…../……….

4. Hồ sơ và mục đích nghiên cứu hồ sơ:…………..

a) Đề nghị nghiên cứu hồ sơ của:……………………

b) Mục đích của việc nghiên cứu hồ sơ…………………

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

5. Danh mục tài liệu cần nghiên cứu trong thành phần hồ sơ cán bộ, công chức

……………………………………………………..

……………………………………………………..

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỒ SƠ
Ý kiến của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ

Người trực tiếp giao hồ sơ để nghiên cứu

(ký, ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button