Tổng Hợp

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2022
Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên mới nhất theo quy định hiện hành được thực hiện theo Mẫu 3-HSĐV tại Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên được bổ sung hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng, nếu có thay đổi về trình độ, đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình… thì Đảng viên phải làm phiếu bổ sung và ghi lại tất cả những thông tin thay đổi đó. Các thông tin  trong mẫu phiếu cần khai báo một cách trung thực, đầy đủ và được xác nhận bởi người đại diện của cấp đảng cơ sở. Vậy sau đây là mẫu phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

This post: Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2022

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là gì?

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên là một văn bản được lập ra dành cho những Đảng viên chính thức trong tổ chức đảng kê khai những nội dung, thông tin về bản thân và gia đình khi có sự thay đổi qua từng năm.

Việc kê khai phiếu báo này nhằm cập nhật thông tin về Đảng viên thường xuyên và để giúp cho tổ chức Đảng có để dễ dàng quản lý được Đảng viên tại cấp đảng bộ, đảng ủy, chi bộ của mình.

Phiếu báo này do trực tiếp Đảng viên điền thông tin một cách trung thực, đầy đủ và được xác nhận bởi người đại diện của cấp đảng cơ sở nơi đảng viên đó đang đăng ký sinh hoạt.

Trường hợp nào cần làm phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Trong quá trình sinh hoạt Đảng, các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của Đảng viên sẽ được lưu giữ theo chế độ mật nên việc lưu trữ, bảo quản sẽ được thực hiện hết sức nghiêm ngặt.

Hồ sơ của Đảng viên được lưu giữ từ khi Đảng viên được xem xét kết nạp Đảng, khi kết nạp Đảng, khi được công nhận Đảng viên chính thức hoặc khi chuyển sinh hoạt Đảng từ tổ chức này sang tổ chức Đảng khác…

Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 01, hồ sơ Đảng viên sẽ được bổ sung hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức. Cụ thể:

Định kỳ hằng năm và khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, Đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về: trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính…), đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con…) để tổ chức Đảng bổ sung vào hồ sơ Đảng viên và đóng dấu của cấp ủy vào chỗ đã bổ sung.

Như vậy, hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng, nếu có thay đổi về trình độ, đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình… thì Đảng viên phải làm phiếu bổ sung và ghi lại tất cả những thông tin thay đổi đó.

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên (Mẫu 3-HSĐV)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

TỈNH (tương đương) ……….

HUYỆN (tương đương)……..

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ….

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN…………

CHI BỘ:……………………..

PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

(Năm ………………)

SỐ LL: ……………………..

SỐ TĐV: …………………

Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”

Họ và tên đang dùng (viết chữ in hoa):……. Sinh ngày …… tháng …… năm………..

Mới thay đổi nơi ở: ……………………….………………………………………………

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: .………………………………………

Chức vụ mới được giao

– Đảng: .…………………………………………………………………………………

– Chính quyền: …………………………………………………………………………

– Đoàn thể: ………………………………………………………………………………

– Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: ……………………………………………………

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

– Giáo dục phổ thông (lớp mấy):……………. – Chuyên môn nghiệp vụ: ……………

– Học vị (TS, thạc sĩ). ……………..………….- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư)……

– Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp)……………………………

– Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp… Trình độ A, B, C, D): ………………………..………

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong : Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú): …………

………………………………………………………………………………………………

Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, chính quyền, pháp luật).………………….………

Gia đình có gì thay đổi trong năm:

– Cha đẻ: …………….………………. – Mẹ đẻ: …………………………………………

– Cha (vợ hoặc chồng)…………… – Mẹ (vợ hoặc chồng)……………………………

– Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới)……

– Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu…?)………………….

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm: …………………………

– Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: ……………đồng, bình quân người/hộ………. đồng

– Nhà ở: …………………….……………………………….………………………………….…

– Đất ở: …………………….……………………………….………………………………….…

– Hoạt động kinh tế: ……………………………………….…………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..…

– Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên):………. Tên tài sản mới: …………giá trị………………. đồng

– Được miễn công tác và SHĐ ngày: …………………..….………………………………….

.., ngày …. tháng … năm …
XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

a) Các mục ở phần tiêu đề:

– Ghi rõ tên đảng bộ tỉnh và tương đương, huyện và tương đương, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và chi bộ đảng viên đang sinh hoạt đảng. Nếu là chi bộ cơ sở thì ghi tên chi bộ cơ sở vào dòng “Đảng bộ, chi bộ cơ sở”, không ghi vào dòng “chi bộ”.

  • Số lý lịch đảng viên: Do tổ chức đảng quản lý hồ sơ đảng viên ghi theo hướng dẫn ở mục 1, phần II.
  • Số thẻ đảng viên: Ghi số thẻ đảng viên trong thẻ đảng đã được đổi hoặc phát từ khi thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 17-10-2003 của Ban Bí thư đến nay. Số thẻ đảng viên gồm 8 chữ số, mỗi chữ số được ghi vào một ô in sẵn trong phiếu đảng viên theo thứ tự từ trái sang phải.
  • Ảnh của đảng viên: ảnh màu, kiểu chân dung, 3×4 cm. Đảng viên trong lực lượng vũ trang là ảnh mặc quân phục thu đông, đội mũ kê-pi.

b) Các mục trong phần nội dung: Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước, những mục không có thay đổi so với năm trước thì ghi vào mục đó chữ “K”. Các mục đã có chỉ dẫn thì ghi theo chỉ dẫn trong phiếu, các mục còn lại ghi như hướng dẫn khai phiếu đảng viên.

c) Sử dụng và quản lý phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên:

  • Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, ghi bổ sung những thay đổi vào danh sách đảng viên của chi bộ và chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên đảng ủy cơ sở (nếu là chi bộ cơ sở thì chi ủy xác nhận vào mục của cấp ủy cơ sở).
  • Cấp ủy cơ sở ghi bổ sung những thay đổi vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.
  • Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng kiểm tra, thu nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên; bổ sung những thay đổi vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên cùng với hồ sơ đảng viên, nếu cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.

Lưu ý: 

  • Các tổ chức cơ sở đảng lập và gửi kèm danh sách trích ngang đảng viên (theo từng Chi bộ trực thuộc đối với Đảng ủy cơ sở); đồng thời triển khai thực hiện Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định; gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 31/12/2022 để tổng hợp, rà soát, đối chiếu theo quy định (mẫu gửi kèm).
  • Nếu trong Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên có khai thay đổi về trình độ giáo dục phổ thông; chuyên môn; nghiệp vụ; lý luận chính trị so với trước đây hoặc khen thưởng bậc cao, kỷ luật trong năm đề nghị gửi kèm theo các bản phô tô.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button