Tổng Hợp

Mẫu đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên
Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên là biểu mẫu được cá nhân đảng viên viết và gửi lên Cấp ủy Chi bộ nơi đang sinh hoạt để xin được đi nước ngoài giải quyết việc riêng.

Nội dung mẫu đơn xin đi nước ngoài cần điền đầy đủ chính xác, trung thực các thông tin của người làm đơn, lý do xin đi nước ngoài… và được lập thành 2 bản gửi cho Cấp ủy Chi bộ nơi đang sinh hoạt. Khi về nước chậm nhất trong vòng 15 ngày phải báo cáo bằng văn bản kết quả chuyến đi theo quy định. Những việc công chức, viên chức không được làm khi đi nước ngoài giải quyết việc riêng

This post: Mẫu đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên

  • Nhận lời mời, nhận tài trợ kinh phí đi nước ngoài giải quyết việc riêng của tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi công việc đang đảm nhiệm.
  • Sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài giải quyết việc riêng.
  • Ở nước ngoài quá số ngày được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Đảng ủy ………………………………….

Cấp ủy chi bộ……..………………………

Tôi tên là:………………….., sinh ngày:…../…. /…

Ngày vào đảng: ………….ngày chính thức:………..

Chức vụ đảng, đoàn thể:,………………………………….

Chức vụ chính quyền:………………………………………..

Hệ số lương: ngạch:……….. (Chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp)

Nay tôi làm đơn này kính mong cấp ủy chi bộ chấp thuận cho tôi đi ……. (tên nước sẽ đi)

Mục đích chuyến đi: (tham quan du lịch, công tác, học tập, khám chữa bệnh)…..

Thời gian chuyến đi: từ ngày……..đến ngày……

Kinh phí chuyến đi: (tự túc, được tài trợ, từ nguồn ngân sách công…..)

Trong năm 20… tôi đã đi nước ngoài….(01 lần, 02 lần)…..với mục đích (tham quan, học tập, khám chữa bệnh, thăm thân nhân……)

Nay tôi làm đơn này kính mong cấp ủy chi bộ chấp thuận cho tôi được đi nước ngoài với lý do nêu trên.

Tôi sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ của đảng viên khi ở nước ngoài, không mang các tài liệu, thiết bị chứa thông tin mật của Đảng và Nhà nước ra nước ngoài. Không nói, phát biểu những điều trái với đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước.

…., ngày …….tháng ……..năm …..

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trưởng đơn vị

Xác nhận của cấp ủy chi bộ

Đơn xin đi nước ngoài của Đảng viên – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:………………………………………………….…

Tôi tên: ……………………………………………………….

Năm sinh:……………………………………………………..

Chức vụ/Đơn vị:……………Viên chức hạng:………

Mã số:…………Chức danh nghề nghiệp:……….….. Bậc lương:……

Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ: Nếu không có đảng viên ghi “Không”

Nay tôi làm đơn này kính trình Hiệu trưởng, Lãnh đạo đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm) ………., Phòng Tổ chức – Hành chính xem xét trình cấp có thẩm quyền cho phép tôi được đi nước ngoài trong khoảng thời gian từ……………đến ………

Số hộ chiếu:………………………………………..

Nước đến (địa chỉ cụ thể):…………………………………

Mục đích chuyến đi:………………………………………..

……………………………………………………………..

Kinh phí chuyến đi:…………………………………

…., ngày …….tháng ……..năm …..

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Trưởng đơn vị

Xác nhận của cấp ủy chi bộ

Đơn xin đi nước ngoài có việc riêng – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ…………….

CHI BỘ…….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI VIỆC RIÊNG

Kính gửi:

– Đảng ủy ……………………………..

– Chi bộ……………………………….

Họ và tên:…………………………………….. sinh năm: ……………

Chức vụ Đảng:……………………, chính quyền:……………………..

Chi bộ sinh hoạt, công tác:……………………………………………..

Thực hiện Quy định …….. ngày …………..của Tỉnh ủy về việc “Quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài, có mối quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài”.

Nay tôi làm đơn này gởi đến Chi bộ…, Đảng ủy…………xem xét, trình cấp ủy có thẩm quyền cho tôi được đi nước ngoài như sau:

– Thời gian dự kiến đi và ở nước ngoài: Từ ……………….. đến……………….

– Mục đích, nội dung của chuyến đi: ……………………………….

– Địa chỉ, mối quan hệ của tổ chức, cá nhân nơi đến: ……………………………

– Nguồn kinh phí cho chuyến đi: ………………………………………………………

– Những người thân cùng đi: …………………………………………………………..….

Tôi cam kết chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại, các quy định của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; về nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên khi đi nước ngoài và khi quan hệ, tiếp xúc tổ chức, cá nhân nước ngoài; khi về nước sẽ báo cáo kết quả chuyến đi theo đúng quy định.

Rất mong được Chi bộ…, Đảng ủy Trường ……………. xem xét, giải quyết.

……. ngày…. tháng …. năm 20….

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button