Tổng Hợp

Mẫu đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công dùng cho cá nhân đề nghị xin được cấp lại bằng khi Bằng Tổ quốc ghi công bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

This post: Mẫu đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”

Kính gửi: …………………(1)……………………..…

Họ và tên: ………………………………………………………………..……

Sinh ngày … tháng … năm …………… Nam/Nữ: ………………………

Nguyên quán: …………………………………………………………………

Trú quán: ……………………………………………………………………..

Mối quan hệ với liệt sĩ: …………………….. (2) …………………………

Đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ.

Họ và tên liệt sĩ: ………………………………………………………………

Sinh ngày… tháng … năm …………… Nam/Nữ: …………………………

Nguyên quán: ………………………………………………………………..…

Hy sinh ngày … tháng … năm …

Cấp bậc/Chức vụ khi hy sinh: ……………………………………………….…

Bằng Tổ quốc ghi công số: …………… theo Quyết định: …………..ngày …. tháng …… năm ………………. của …………

Lý do đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”: ……………………………….

………………………………………………………………………/……………….

…. ngày… tháng… năm…

Xác nhận của xã, phường ………
Ông (bà) …………………….hiện cư trú tại …………

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

…. ngày … tháng … năm …

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Sở LĐTBXH nơi đang quản lý hồ sơ liệt sĩ

(2) Ghi rõ mối quan hệ với LS hoặc người được đảm nhiệm thờ cúng liệt sỹ

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 51 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” gồm 5 bước như sau:

1. Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (Mẫu TQ1) gửi UBND cấp xã.

2. UBND cấp xã trong thời hạn 5 ngày có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị, tổng hợp và lập danh sách gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này có trách nhiệm lập và gửi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận danh sách, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ có đầy đủ thông tin (Mẫu TQ2) gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) kèm công văn đề nghị.

5. Trong thời hạn 30 ngày từ ngày nhận công văn và danh sách, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm in Bằng, gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, theo hướng dẫn nêu trên, thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ chỉ cần có đơn đề nghị cấp đổi lại Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi UBND cấp xã (nơi đang thực hiện các chế độ ưu đãi của Nhà nước) để làm các bước tiếp theo như hướng dẫn trên.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button