Tổng Hợp

Mẫu biên bản làm việc (3 Mẫu)
Biên bản làm việc là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép lại những sự việc đã hoặc đang xảy ra trong quá trình trao đổi, họp bàn giữa hai hay nhiều người với nhau.

Mẫu biên bản làm việc không có hiệu lực pháp lý mà chủ yếu được dùng để làm căn cứ chứng minh các sự việc đã diễn ra. Khi xem lại biên bản, người đọc có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình của buổi làm việc đã diễn ra. Biên bản làm việc được sử dụng trong những trường hợp như:

This post: Mẫu biên bản làm việc (3 Mẫu)

 • Trong buổi làm việc – họp bàn giữa 2 đối tác kinh doanh
 • Buổi làm việc giữa Ban quản lý doanh nghiệp và đại diện/ tập thể người lao động
 • Buổi trao đổi công việc giữa cán bộ các bộ phận trong cơ quan quản lý nhà nước
 • Buổi làm việc giữa đại diện cơ quan nhà nước và người dân có liên quan
 • Buổi làm việc giữa Ban giám hiệu nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh…

Biên bản làm việc mới nhất

CƠ QUAN (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/BB-LV

BIÊN BẢN LÀM VIỆC*

Hôm nay, hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./….., tại (2) ……….……………

Chúng tôi gồm:

1. Người có thẩm quyền lập biên bản:

Họ và tên: ……………… Chức vụ: ……………..…….

Cơ quan: …………………………………………………

2. Người chứng kiến (nếu có):

Họ và tên: ………………… Nghề nghiệp: ……………

Địa chỉ: ……………………………………………………

3. (*) bị thiệt hại (nếu có): (3) …

……………………………………………………………

……………………………………………………………

4. (*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

(*) ………………………. Giới tính: ……………….

Ngày, tháng, năm sinh: …./…/.……. Quốc tịch: …………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………

……………………………………………………………………

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……………………

ngày cấp: …./…./…..; nơi cấp: ………………………………

(*): ………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ……; ngày cấp: …./…./….. nơi cấp: ………

Người đại diện theo pháp luật: (4) …………… Giới tính: ……

Chức danh:(5) ………………………………………

Tiến hành lập biên bản làm việc đối với (*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

1. Thời gian xảy ra vụ việc: ……………………

………………………………………………………

2. Địa điểm xảy ra vụ việc: ………………………

…………………………………………………….

……………………………………………………..

3. Diễn biến của vụ việc:

…………………………………………………….

……………………………………………………..

4. Hiện trường:

…………………………………………………….

……………………………………………………..

5. Thiệt hại (nếu có):

…………………………………………………….

……………………………………………………..

6. Ý kiến trình bày của (*) bị thiệt hại (nếu có):

…………………………………………………….

……………………………………………………..

7. Lời khai của (*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc:

…………………………………………………….

……………………………………………………..

8. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

…………………………………………………….

……………………………………………………..

9. Các biện pháp xử lý và ngăn chặn hậu quả do sự việc gây ra (nếu có):

…………………………………………………….

……………………………………………………..

10. (*) có liên quan đến vụ việc (nếu có):

…………………………………………………….

……………………………………………………..

Biên bản lập xong hồi …. giờ …. phút, ngày …./…./….., gồm …. tờ, được lập thành…. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà) (6) …………………………………… là (*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

Lý do ông (bà) (6) …………………… là (*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc không ký biên bản: …………………………………………………………

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(**) Biên bản đã giao trực tiếp cho (*) có liên quan trực tiếp đến vụ việc vào hồi…. giờ …. phút, ngày …./…./………

NGƯỜI NHẬN BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

* Mẫu này được sử dụng để lập biên bản ghi nhận sự việc và ghi lời khai của những cá nhân/tổ chức có liên quan đến vụ việc quy định tại điểm d khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc.

(**) Áp dụng đối với trường hợp biên bản được giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.

(2) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(3) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại/họ và tên, chức vụ của người đại diện và tên của tổ chức bị thiệt hại.

(4) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(5) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(6) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Mẫu biên bản làm việc – Số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

………, ngày…… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc (1)………………………..

Hôm nay, vào hồi ………… giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại…………………………………………………………………………………………………

I. Thành phần tham dự (2):

1. Ông/bà: …………………………………….. Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ………………………………………………………………………………

2. Ông/bà: ……………………………………….Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………..

3. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………

Bộ phận: ……………………………………………………………………………..

II. Nội dung làm việc (3):

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ….. tháng…… năm ……… Nội dung làm việc được các thành viên thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm …… trang và được lập thành ……. bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và gửi tới các cá nhận, tổ chức có liên quan làm căn cứ thực hiện./.

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC (4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản làm việc – Số 3

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
——————

Số: …………./BB-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ………giờ……ngày…….tháng………….năm………..

Tại:……………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1/ Chức vụ:……………………… Đơn vị:………………………………

2/ Chức vụ: ……………………..Đơn vị:………………………………..

Đã làm việc với:

1/Ông (bà):…………….. Năm sinh: ……………Quốc tịch:………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ……….Ngày cấp: ……..Nơi cấp:………

2/Ông (bà):………. Năm sinh:……… Quốc tịch:……………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….Ngày cấp: ……..Nơi cấp:…….

Nội dung làm việc:

Biên bản kết thúc vào hồi……….giờ……….ngày……….tháng……….năm……….

Biên bản được lập thành……..bản; mỗi bản gồm………………tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):………………………..

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách lập mẫu biên bản làm việc

(1)Tên biên bản phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.

(2)Ghi đầy đủ thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.

Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể chi tiết thêm thông tin về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.

Trường hợp buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì biên bản làm việc ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện của tập thể lao động, tổ trưởng các tổ sản xuất,…

(3) Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời gian của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề thì các phương án này đều phải được ghi vào biên bản, và đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định thực hiện.

Ngoài ra, không được bỏ qua các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân có liên quan tham gia buổi làm việc.

(4)Biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)Photo of THPT Sóc Trăng

Mầm Non Ánh Dương

Send an email

3 tuần trước

Facebook

Twitter

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Reddit

Messenger

Messenger

Share via Email

Print

Photo of THPT Sóc Trăng

Mầm Non Ánh Dương

 • Website

Bài viết gần đây

Cách viết bản tường trình trong công ty

Cách viết bản tường trình trong công ty

6 ngày trước

Bản tường trình tai nạn giao thông

Bản tường trình tai nạn giao thông

6 ngày trước

Winx en cha tix là gì?

6 ngày trước

Cách đánh số trang như trong sách in trên word

Cách đánh số trang như trong sách in trên word

6 ngày trước

Loop mail là gì?

6 ngày trước

Tiêu chuẩn độ bền MIL-STD 810 là gì? Đây có phải là yếu tố quan trọng để chọn mua một chiếc smartphone hoặc laptop?

6 ngày trước

Legit là gì? Legit check là gì?

6 ngày trước

Eboy là gì? Soft boy nghĩa là gì? Egirl là gì?

6 ngày trước


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also

Close

 • Tổng hợpLễ phạt mộc

  Lễ phạt mộc là gì?

  7 ngày trước


Giới thiệu

Trường Mầm Non Ánh Dương – Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng

Chuyên mục

 • Ảnh đẹp (629)
 • Biểu mẫu giáo dục (527)
 • Câu hỏi ôn tập (3)
 • Game – Giải trí (89)
 • Giáo dục (11.709)
  • Lớp 10 (792)
  • Lớp 11 (913)
  • Lớp 12 (1.266)
  • Lớp 2 (104)
  • Lớp 3 (65)
  • Lớp 4 (225)
  • Lớp 5 (483)
  • Lớp 6 (449)
  • Lớp 7 (444)
  • Lớp 8 (952)
  • Lớp 9 (1.238)
 • Học tiếng anh (82)
 • Hướng dẫn giáo viên (760)
 • Lời bài hát (76)
 • Tên hay (319)
 • Tổng hợp (2.046)
 • Tranh tô màu (171)
 • Truyện cổ tích (48)
 • Tư vấn tuyển sinh (135)
 • Tử vi – Phong thủy (171)

Chuyên mục

 • Ảnh đẹp
 • Biểu mẫu giáo dục
 • Câu hỏi ôn tập
 • Game – Giải trí
 • Giáo dục
 • Học tiếng anh
 • Hướng dẫn giáo viên
 • Lời bài hát
 • Lớp 10
 • Lớp 11
 • Lớp 12
 • Lớp 2
 • Lớp 3
 • Lớp 4
 • Lớp 5
 • Lớp 6
 • Lớp 7
 • Lớp 8
 • Lớp 9
 • Tên hay
 • Tổng hợp
 • Tranh tô màu
 • Truyện cổ tích
 • Tư vấn tuyển sinh
 • Tử vi – Phong thủyCopyright © 2021 Trường Mầm Non Ánh Dương – Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
1115 Trần Hưng Đạo, P10, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 02993 629 699

 • Facebook
Facebook

Twitter

Messenger

Messenger

Back to top button


CloseClose

Log In

Forget?

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button