Tổng Hợp

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội – Mẫu số 308

Mẫu giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội là mẫu giấy xác nhận cá nhận đang tham gia đóng BHXH tại cơ quan, doanh nghiệp. Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội nhằm minh bạch quá trình đóng bảo hiểm của người lao động. Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội phải có chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan nơi bạn làm việc và cơ quan bảo hiểm xã hội. Dưới đây là mẫu 308 – giấy xác nhân đang tham gia bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số 308

This post: Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội – Mẫu số 308

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN
ĐANG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: …………………………………………………….

(gửi thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc)

Tôi tên là: ……………………………………; CMND số: ………………………….

Chức danh: ……………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại: ……………………………..……… Đóng BHXH tại BHXH……………………………..

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………

Đề nghị đơn vị xác nhận tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị.

Lý do xác nhận: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

Xác nhận của đơn vị:
(Ký tên, đóng dấu)

Người đề nghị
(Ký rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH (xác nhận đến tháng đóng đủ tiền BHXH)

CƠ QUAN BHXH: ……………………………………

Xác nhận: Ông (Bà): …………………………………………………………………. …..

Hiện đang tham gia BHXH từ tháng …..… năm …..… đến tháng ..…… năm ……………..

Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………

…, ngày ….. tháng ….. năm 20….

GIÁM ĐỐC BHXH

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button