Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh viết về sa mạc (3 mẫu)

Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm của sa mạc bằng tiếng Anh là chủ đề rất hay nằm trong chương trình môn tiếng Anh lớp 12 bài 9.

Tài liệu bao gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch, giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ, tích lũy thêm kỹ năng để biết cách viết đoạn văn tiếng Anh. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

This post: Đoạn văn tiếng Anh viết về sa mạc (3 mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh viết về sa mạc – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Sahara Desert is the largest one in the world. It is in North Africa. It extends from Atlantic Ocean eastward past the Red Sea to Iraq. The desert lies largely in Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Mauritania, Mali, Niger and Sudan. Its total area is more than 9065000 sq km. It’s 1610 km wide and about 5150 km long from east to west. The land is arid and the climate is dry. It’s very hot in summer and very cold in winter. There’re few oases in the desert. There is sandy land and large dunes of sand. Tableland’s average elevation from 400 to 500 m. There are few form of animals and vegetables life. The main trees are cactus, the date palm, and a form of acacia. Its main animals are gazelle, antelope, fox, jackal and camel.

Tiếng Việt 

Sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới. Nó ở Bắc Phi. Nó kéo dài từ Đại Tây Dương về phía đông qua Biển Đỏ đến Iraq. Sa mạc nằm phần lớn ở Maroc, Algeria, Tunisia, Libya, Ai Cập, Mauritania, Mali, Niger và Sudan. Tổng diện tích của nó là hơn 9065000 km vuông. Nó rộng 1610 km và dài khoảng 5150 km từ đông sang tây. Đất đai khô cằn, khí hậu khô hạn. Trời rất nóng vào mùa hè và rất lạnh vào mùa đông. Có rất ít ốc đảo trên sa mạc. Có đất cát và cồn cát lớn. Độ cao trung bình của Tableland từ 400 đến 500 m. Có rất ít dạng động vật và thực vật sống. Các loại cây chủ yếu là xương rồng, chà là và một dạng keo. Động vật chính của nó là linh dương, linh dương, cáo, chó rừng và lạc đà.

Đoạn văn tiếng Anh viết về sa mạc – Mẫu 2

Tiếng Anh 

The Sahara Desert, the largest desert in the world, is located in the northern Africa and occupied approximately 10 percent of the African continent. From the Atlantic Ocean in the west, the Sahara Desert stretches across Africa to the Red Sea and down to the highlands of Ethiopia, covering an area of 9,100 000 square kilometres, 1,610 kilometres wide and about 5,150 kilometres long from east to west. The Sahara is one of the hottest region in the world, with arid land, and dry climate. In the hottest months, temperatures can rise over 50°c, and temperatures can fall below freezing point in winter. A single daily variation is from -0,5° c to 37,5°c. The Sahara is also extreme windy, which creates dust devils which can make the temperatures even hotter. The surface of the desert ranges from large areas of sand dunes to stone plateaus, gravel plains, dry valleys and salt flats. People can find some tablelands with an average elevation from 400 to 500 metres. Very few forms of animal and vegetable life can be seen in the Sahara. Plants and animals of the Sahara are more threatened by desiccation than the fauna and flora in other parts. The main trees can be seen are cactus, date palm and a form of Acacia. In the vast area of sand and wind, people can find some species of mammals such as desert antelopes, gazelle, fox and jackal. Besides, there are some species of birds and reptiles. The Sahara Desert is not well-protected. Unless people take appropriate measures to preserve, the flora and fauna of the Sahara is critically threatened with extinction.

Tiếng Việt

Sa mạc Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới, nằm ở phía bắc châu Phi và chiếm khoảng 10% diện tích lục địa châu Phi. Từ Đại Tây Dương ở phía tây, sa mạc Sahara trải dài qua châu Phi đến Biển Đỏ và xuống vùng cao nguyên của Ethiopia, có diện tích 9.100.000 km vuông, rộng 1.610 km và dài khoảng 5.150 km từ đông sang tây. Sahara là một trong những khu vực nóng nhất trên thế giới, với đất đai khô cằn và khí hậu khô hạn. Trong những tháng nóng nhất, nhiệt độ có thể tăng trên 50° c, và nhiệt độ có thể xuống dưới mức đóng băng vào mùa đông. Một sự thay đổi hàng ngày là từ -0,5° c đến 37,5° c . Sahara cũng có gió cực mạnh, tạo ra những con quỷ bụi có thể khiến nhiệt độ trở nên nóng hơn. Bề mặt của sa mạc trải dài từ những vùng cồn cát rộng lớn đến cao nguyên đá, đồng bằng sỏi, thung lũng khô và đồng muối. Mọi người có thể tìm thấy một số vườn cây lá ngón với độ cao trung bình từ 400 đến 500 mét. Rất ít dạng sống động thực vật có thể được nhìn thấy ở Sahara. Thực vật và động vật của sa mạc Sahara bị đe dọa bởi nạn khô hạn hơn động vật và thực vật ở các khu vực khác. Các loại cây chính có thể thấy là xương rồng, chà là và một dạng keo. Trong vùng cát và gió rộng lớn, người ta có thể tìm thấy một số loài động vật có vú như linh dương sa mạc, linh dương, cáo và chó rừng. Ngoài ra còn có một số loài chim và bò sát. Sa mạc Sahara không được bảo vệ tốt. Trừ khi con người áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo tồn, hệ động thực vật ở Sahara đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm trọng.

Đoạn văn tiếng Anh viết về sa mạc – Mẫu 3

Tiếng Anh 

Desert, the most draconic place in the world, has some certain features. First of all, Most desert plants are drought or salt-tolerant. Some store water in their leaves, roots, and stems. Other desert plants have long tap roots that penetrate the water table, anchor the soil, and control erosion. Although cacti are often thought of as characteristic desert plants, other types of plants have adapted well to the arid environment. Secondly, When rain falls in deserts, as it occasionally does, it is often with great violence. In spite of so little rain, runoff from ephemeral, or short-lived, streams fed by rain and snow from adjacent highlands provide water for deserts. Another characteristic is that desert animals (and plants) show especially clear evolutionary adaptations for water conservation or heat tolerance and so are often studied in comparative physiology, ecophysiology, and evolutionary physiology. For example, in the first part of the night, as the ground radiates the heat absorbed during the day, lizards emerge and search for prey. Living in a very challenging environment, animals there not only require foods and water, but also need to keep their body temperature at a tolerable level. Many desert reptiles are ambush predators and often bury themselves in the sand, waiting for prey to come within range. All in all, desert seems to be a hard place to live, but many lives including humans are still there, which means that life on earth is really amzing.

Tiếng Việt 

Sa mạc, nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới, có một số đặc điểm nhất định. Trước hết, Hầu hết các loài cây sa mạc đều chịu hạn hoặc chịu muối. Một số trữ nước trong lá, rễ, thân. Các cây sa mạc khác có gốc rễ dài xâm nhập vào mạch nước ngầm, neo đất và kiểm soát xói mòn. Mặc dù xương rồng thường được coi là cây sa mạc đặc trưng, ​​nhưng các loại thực vật khác cũng thích nghi tốt với môi trường khô cằn. Thứ hai, khi mưa rơi trên sa mạc, nó đôi khi xảy ra, nếu có mưa thì cũng thường với cường độ lớn. Mặc dù có ít mưa như vậy, các dòng chảy phù du, hoặc ngắn ngủi, những dòng suối mưa và tuyết từ cao nguyên liền kề cung cấp nước cho sa mạc. Một đặc điểm nữa là loài động vật hoang dã (và thực vật) cho thấy sự thích ứng tiến hóa rõ ràng đối với việc tích trữ nước hoặc khả năng chịu nhiệt vì vậy thường được nghiên cứu về sinh lý học, sinh lý học tiến hóa và sinh lý tiến hóa. Ví dụ: Vào đầu đêm, khi mặt trời phát ra nhiệt hấp thụ vào ban ngày, thằn lằn xuất hiện và tìm kiếm con mồi. Sống trong một môi trường đầy thách thức, động vật ở đó không chỉ đòi hỏi thức ăn và nước, mà còn cần giữ nhiệt độ cơ thể ở mức độ chịu đựng được. Nhiều loài bò sát ở sa mạc là những kẻ săn lùng và thường chôn vùi trong cát, chờ con mồi ở trong phạm vi. Nói tóm lại, sa mạc dường như là một nơi khó sống, nhưng nhiều sinh mạng bao gồm cả con người vẫn sống ở đó, có nghĩa là cuộc sống trên trái đất thực sự sôi động.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button