Giáo dục

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để soạn đề thi cuối học kỳ II cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh luyện giải đề, rồi so sánh đáp án dễ dàng hơn. Ngoài ra, có thể tham khảo đề thi cuối kì 2 môn Công nghệ, Khoa học tự nhiên 6. Chi tiết nội dung mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Mầm Non Ánh Dương để chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 2 thật tốt.

This post: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Chân trời sáng tạo

Choose the correct answer to complete the sentence.

1. My cousin gave me a present ______ my birthday.

A. for B. of C. on D. in

2. My sisters didn’t go ______ holiday last year.

A. in B. on C. at D. to

3. Trolleybuses and trams can not move without ______.

A. petrol B. gas C. coal D. electricity

4. A ______ can travel between continents.

A. cable car B. plane C. boat D. train

5. The first ______ system in the world is the London Underground.

A. ferry B. Bus C. subway D. train

Read the following passage. Decide if the statements from 1 to 5 are True or False.

A LIFE IN PHOTOS

On 23 January 1996, Munish Bansal took a photo of his new baby daughter Suman.

Every day after that, Munish took another photo of his daughter, sometimes in the morning, sometimes in the afternoon.

Sometimes Suman was tired or sad and she didn’t want to look at the camera, but she was usually happy.

From one day to the next Suman didn’t change a lot, but every year she grew or changed a little.

On her eighteenth birthday, 6,575 days after she was born, Munish took a photo of his daughter as usual. But in this photo, she was an adult.

Munish collected all of the 6,575 photos, made one big picture from them, and gave it to her as a present.

1. Munish didn’t take photos when Suman was sad.

2. Munish took a photo of his daughter at a different time every day.

3. Suman is quite different in the photos from one day to the next.

4. Suman was an adult when she received the present.

5. Munish collect all 6575 photos to make a big picture.

Supply the correct tenses or word forms.

1. There _________ any students in the room last night. (be, not)

2. My father _________ a new car last week. (buy)

3. Chris Hemsworth is a ________ Australian actor. (fame)

5. Mary has a ____beautiful_____ dress. (beauty)

5. We ________ our grandparents last Saturday. (visit)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 sách Chân trời sáng tạo

Choose the correct answer to complete the sentence.

1 – A; 2 – B; 3 – D; 4 – B; 5 – C;

Read the following passage. Decide if the statements from 1 to 5 are True or False.

1 – False; 2 – True; 3 – False; 4 – True; 5 – True;

Supply the correct tenses or word forms.

1. There ____weren’t_____ any students in the room last night. (be, not)

2. My father ____bought_____ a new car last week. (buy)

3. Chris Hemsworth is a ____famous____ Australian actor. (fame)

5. Mary has a ____beautiful_____ dress. (beauty)

5. We ___visited_____ our grandparents last Saturday. (visit)

Trên đây là Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 6 Friends plus có đáp án.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button