Giáo dục

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

Hy vọng rằng có thể giúp cho các bạn học sinh có thể đạt điểm cao môn Tin học trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới, thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tài liệu đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Tin học lớp 12.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, bao gồm nhiều câu trắc nghiệm, giúp cho các bạn ôn tập lại toàn bộ kiến thức môn Tin học lớp 12 ở học kỳ 2. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của tài liệu này.

This post: Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 12

Câu 1. Thành phần nào sau đây cho phép thực hiện các thao tác với CSDL quan hệ:

A. Hệ QT CSDL quan hệ B. Hệ CSDL quan hệ

C. Hệ CSDL D. Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 2. Trong mô hình quan hệ, thuật ngữ quan hệ để chỉ:

A. Bộ B. Liên kết C. Thuộc tính D. Bảng

Câu 3. Trong mô hình quan hệ dữ liệu, một dòng của bảng được xem là:

A. Bộ B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết

Câu 4. Trong mô hình quan hệ dữ liệu, một cột của bảng được xem là:

A. Bộ B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết

Câu 5. Tạo liên kết giữa các quan hệ nhằm mục đích:

A. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng B. Nhập thông tin dễ dàng

C. In dữ liệu theo khuôn dạng D. Để xem, sửa và nhập dữ liệu

Câu 6. Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng?

A. CSDL quan hệ là CSDL mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau

B. CSDL quan hệ là CSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ

C. CSDL quan hệ là tập hợp các bảng dữ liệu

D. CSDL quan hệ là CSDL được tạo ra từ hệ quản trị CSDL

Câu 7. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy có thể rất lớn). Vậy số lượng tối đa các bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ phụ thuộc vào điều gì?

A. Khả năng xử lí của ngôn ngữ CSDL cài đặt trong hệ QTCSDL

B. Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành

C. Theo từng quy định của hệ QTCSDL cụ thể

D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ còn trống của thiết bị ngoài, nơi lưu trữ tệp.

Câu 8. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy có thể rất lớn). Vậy số lượng tối đa các bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ phụ thuộc vào điều gì?

A. Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành

B. Theo từng quy định của hệ QTCSDL cụ thể

C. Dung lượng bộ nhớ của thiết bị ngoài nơi lưu trữ tệp

D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ còn trống của thiết bị ngoài, nơi lưu trữ tệp

Câu 9. Dữ liệu của CSDL được lưu ở đâu trong hệ CSDL nói chung khi dùng hệ QT CSDL Access thể hiện:

A. Các bảng B. Các báo cáo C. Các biểu mẫu D. Các mẫu hỏi

Câu 10. Phần mềm nào sau đây không có chức năng của hệ quản trị CSDL quan hệ:

A. Microsoft Windows B. My SQL

C. Microsoft SQL Server D. Microsoft Access

Câu 11. Một giáo viên bộ môn cần xem kết quả học tập từ CSDL HỌC SINH để quyết định thêm một học sinh vào đội tuyển thi học sinh giỏi của huyện. Thao tác của giáo viên bộ môn đối với CSDL trên thuộc nhóm:

A. Cập nhật dữ liệu B. Cập nhật cấu trúc

C. Tạo lập CSDL D. Khai thác CSDL

Câu 12. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng?

A. Thêm một trường vào cuối bảng

B. Thay đổi kiểu dữ liệu của một trường

C. Đổi tên một trường

D. Chèn một trường vào giữa các trường hiện có

Câu 13. Hãy cho biết ý kiến nào là sai. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:

A. Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác B. Xem nội dung các bản ghi

C. Xem một số trường của mỗi bản ghi D.Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi

Câu 14. Hãy cho biết ý kiến nào là sai. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:

A. Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng

B. Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi)

C. Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem)

D. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi

Câu 15. Hãy cho biết ý kiến nào là sai. Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép:

A. Xem một số trường của mỗi bản ghi

B. Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem)

C. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi

D. Xem cấu trúc bảng

Câu 16. Hãy cho biết câu trả lời nào là đúng. Sau đây là các câu trả lời cho câu hỏi “Có thể chỉnh sửa báo cáo được hay không?”:

A. Không được phép chỉnh sửa, phải xây dựng lại báo cáo mới nếu cần thay đổi

B. Có thể chỉnh sửa khuôn dạng đưa ra nhưng không thể chỉnh sửa nội dung báo cáo

C. Có thể chỉnh sửa nội dung báo cáo nhưng không thể chỉnh sửa khuôn dạng dưa ra

D. Có thể chỉnh sửa cả nội dung báo cáo và khuôn dạng đưa ra

Câu 17. Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là việc nào trong các việc dưới đây?

A. Tạo lập một hay nhiều bảng B. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi

C. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu D. Tạo ra một hay nhiều báo cáo

Câu 18. Câu nào sai trong các câu dưới đây?

A. Hệ quản trị CSDL quan hệ có công cụ để kiểm soát sự ràng buộc dữ liệu được nhập vào

B. Không thể xóa được vĩnh viễn một bộ của bảng dữ liệu

C. Hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép nhập dữ liệu trực tiếp trong bảng hoặc nhập thông qua biểu mẫu

D. Hệ quản trị CSDL có thể tự động chọn khóa

Câu 19. Học sinh nào nói đúng khi nói về lập báo cáo?

A. HS1: Có thể lấy dữ liệu từ bảng để lập báo cáo

B. HS2: Có thể lấy dữ liệu từ bảng hoặc mẫu hỏi để lập báo cáo

C. HS3: Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi thậm chí cả từ báo cáo khác để lập báo cáo

D. HS4: Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi hoặc biểu mẫu để lập báo cáo

Câu 20. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất và phù hợp nhất. Mô hình dữ liệu là:

A. Mô hình về cấu trúc của dữ liệu

B. Mô hình về quan hệ ràng buộc giữa các dữ liệu

C. Tập các khái niệm để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu , các ràng buộc dữ liệu của một CSDL

D. Là một mô hình toán học trong đó có định nghĩa các đối tượng , các phép toán trên đối tượng, các phép toán trên các đối tượng

…………………..

Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây!

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button