Thi THPT

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 tất cả các

Lịch sử là môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 mà rất nhiều em học sinh lo lắng vì khối lượng kiến thức “đồ sộ”, lại nhiều mốc thời gian và sự kiện buộc phải ghi nhớ. Tuy nhiên đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử năm 2020 năm nay không quá khó, chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản các em có thể dễ dàng đạt điểm 7,8. Dưới đây là đáp án đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lịch sử, các em có thể tham khảo để dự kiến được điểm số bài thi của mình.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020

This post: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 tất cả các

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020

1. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 301

1. D

2. C

3. B

4. A

5. C

6. D

7. B

8. B

9. C

10. D

11. D

12. B

13. C

14. A

15. D

16. A

17. B

18. B

19. A

20. A

21. A

22. D

23. B

24. D

25. B

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. A

33. A

34. D

35. B

36. A

37. B

38. D

39. D

40. D

 

2. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 302

1. B

2. C

3. B

4. B

5. D

6. B

7. D

8. B

9. C

10. A

11. C

12. A

13. B

14. A

15. D

16. A

17. C

18. B

19. C

20. A

21. D

22. A

23. A

24. C

25. A

26. B

27. B

28. A

29. A

30. C

31. C

32. B

33. B

34. C

35. B

36. B

37. A

38. A

39. C

40. C

 

3. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 303

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)
 

4. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 304

1. A

2. B

3. C

4. A

5. B

6. C

7. B

8. C

9. D

10. D

11. D

12. B

13. D

14. D

15. A

16. D

17. A

18. B

19. A

20. D

21. A

22. A

23. D

24. A

25. A 

26. A

27. D

28. B

29. B

30. A

31. B

32. A

33. A

34. D

35. D

36. B

37. A

38. D

39. B

40. B

 

5. Đáp án mã đề 305

1. C

2. C

3. D

4. C

5. A

6. A

7. A

8. B

9. B

10. B

11. A

12. C

13. A

14. B

15. B

16. C

17.C 

18. B

19. D

20. D

21. C

22. A

23. D

24. D

25. D

26. C

27. C

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D

33. A

34. A

35. D

36. C

37. C

38. A

39.C 

40. A

 

6. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 306

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

7. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 307

1. C

2. C

3. C

4. B

5. D

6. D

7. A

8. A

9. B

10. C

11. B

12. A

13. B

14. C

15. C

16. B

17. A

18. C

19. C

20. C

21. B

22. D

23. D

24. C

25. B

26. A

27. C

28. A

29. D

30. D

31. D

32. B

33. B

34. B

35. A

36. A

37. B

38. D

39. D

40. A

 

8. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 308

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

9. Đáp án môn Lịch sử mã đề 309

1. B

2. A

3. C

4. A

5. A

6. B

7. B

8. A

9. D

10. D

11. C

12. D

13. D

14. D

15. B

16. B

17. D

18. A

19. D

20. C

21. A

22. D

23. A

24. B

25. C

26. B

27. D

28. D

29. C

30. C

31. D

32. D

33. B

34. C

35. A

36. D

37. A

38. A

39. C

40. C

 

10. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 310

1. A

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. B

10. D

11. C

12. C

13. D

14. C

15. C

16. B

17. B

18. B

19. A

20. B

21. D

22. B

23. C

24. B

25. A

26. B

27. B

28. A

29. A

30. B

31. A

32. A

33. B

34. C

35. B

36. C

37. B

38. C

39. C

40. A

 

11. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 311

1. B

2. C

3. A

4. C

5. D

6.A 

7. B

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. A

14. C

15. D

16. B

17. D

18. B

19. B

20. B

21. A

22. D

23. A

24. D

25. B

26. A

27. C

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A

33. C

34. A

35. B

36. A

37. C

38. C

39. B

40. C

12. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 312

1. A

2. A

3. C

4. C

5. B

6. C

7. D

8. C

9. A

10. D

11. D

12. A

13. B

14. C

15. A

16. C

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. D

23. B

24. D

25. B

26. A

27. A

28. A

29. B

30. D

31. B 

32. B

33. D

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. A

40. B

 

13. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 313

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

14. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 314

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. B

7. C

8. C

9. D

10. B

11. A

12. C

13. B

14. A

15. D

16. B

17. C

18.C 

19. D

20. A

21. C

22. D

23. A

24. A

25. A

26. D

27. D

28. C

29. C

30. A

31. B

32. D

33. B

34. B

35. D

36. C

37. A

38. D

39. A

40. D

 

15. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 315

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

16. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 316

1. B

2. C

3. B

4. C

5. B

6. A

7. A

8. A

9. A

10. A

11. C

12. B

13. A

14. C

15. D

16. C

17. A

18. A

19. A

20. C

21. D

22. D

23. A

24. B

25. D

26. A

27. D

28. D

29. C

30. D

31. D

32. C

33. B

34. B

35. D

36. C

37. C

38. B

39. C

40. D

 

17. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 317

1. B

2. A

3. D

4. A

5. A

6. D

7. A

8. C

9. D

10. C

11. C

12. D

13. A

14. A

15. B

16. B

17. D

18. D

19. B

20. B

21. C

22. D

23. C

24. C

25. B

26. C

27. B

28. C

29. A

30. A

31. D

32. C

33. C

34. D

35. A

36. B

37. A

38. C

39. C

40. D

 

18. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 318

1. D

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. C

9. A

10. D

11. B

12. B

13. B

14. C

15. B

16. C

17. D

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. A

24. D

25. C

26. A

27. B

28. A

29. D

30. C

31. B

32. C

33. B

34. B

35. B

36. A

37. C

38. A 

39. B

40. C

 

19. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 319

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

20. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 320

1. C

2. C

3. B

4. D

5. A

6. A

7. D

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. C

14. C

15. A

16. C

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B

22. D

23. C

24. B

25. C

26. D

27. B

28. B

29. D

30.A 

31. A

32. D

33. A

34. B

35. D

36. B

37. B

38. A

39. B

40. D

21. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 321

1. B

2. A

3. A

4. D

5. D

6. C

7. B

8. B

9. B

10. C

11. A

12. C

13. C

14. C

15. A

16. C

17. C

18.A 

19. D

20. A

21. B

22. B

23. D

24. D

25. B

26. C

27. D

28. A

29. D

30. D

31. A

32. B

33. B

34. D

35. B

36. B

37. D

38. A

39. A

40. D

 

22. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 322

1. D

2. A

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. C

9. B

10. B

11. D

12. C

13. D

14. A

15. B

16. B

17. B

18. D

19. D

20. D

21. A

22. B

23. C

24. C

25. A

26. A

27. D

28. D

29. C

30. B

31. A

32. C

33. D

34. D

35. C

36. B

37. A

38. A

39. D

40. D

 

23. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 323

1. A

2. D

3. B

4. D

5. A

6. C

7. D

8. D

9. C

10. B

11. C

12. C

13. D

14. A

15. D

16. A

17. C

18. B

19. B

20. D

21. C

22. B

23. C

24. B

25. D

26. D

27. A

28.A 

29. B

30. D

31. A

32. B

33. C

34. B

35. C

36. A

37. C

38. A

39. B

40. C

 

24. Đáp án môn Lịch sử THPT mã đề 324

1. A

2. D

3. A

4. C

5. C

6. A

7. A

8. C

9. D

10. C

11. C

12. D

13. B

14. A

15. B

16. A

17. B

18. B

19. B

20. D

21. A

22. C

23. D

24. D

25. C

26. D

27. B

28. B

29. D

30. C

31. A

32. D

33. C

34. B

35. B

36. A

37. D

38. A

39. C

40. C

 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 vẫn đang được cập nhật và giới thiệu đến các em trong thời gian sớm nhất. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

————HẾT————-

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến các em Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020, bên cạnh đó các em có thể tham khảo thêm: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2020 đầy đủ mã đề.

Từ khoá liên quan:

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon lich su nam 2020

, dap an de thi mon su tot nghiep thpt 2020 tat ca ma de, dap an mon lich su tot nghiep thpt nam 2020,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Thi THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button