Thi THPT

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 đầy đủ mã

Trong buổi sáng ngày 10/8 các em học sinh đã hoàn thành 3 môn thi: Vật lý, Hóa học và Sinh học. Đây đều là những môn thi có hình thức trắc nghiệm nên chỉ cần nhớ mã đề và đáp án đã làm, các em hoàn toàn có thể tự chấm điểm cho bài thi của mình. Dưới đây là đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2020 các mã đề, mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học 2020

This post: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2020 đầy đủ mã

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học 2020

1.  Đáp án môn Hóa học mã đề 201

41. C

42.D 

43. B

44.A 

45. B

46.D

47.C

48.D

49.C

50.D

51.D

52.B

53.A

54.A

55.C

56.B

57.B

58.A

59.A

60.B

61.A

62.B

63.B

64.D

65.A

66.B

67.D

68.D

69.D

70.A

71.A

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.D

78.B

79.D

80.A

2.  Đáp án môn Hóa học mã đề 202

41.A 

42. D

43. B

44. A

45. A

46.C

47.B

48.C

49.D

50.B

51.A

52.D

53.A

54.B

55.C

56.D

57.D

58.B

59.C

60.A

61.B

62.B

63.B

64.A

65.A

66.A

67.B

68.B

69.D

70.A

71.A

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.D

78.D

79.A

80.A

 

3.  Đáp án môn Hóa học mã đề 203

41.D 

42. C

43.D 

44.D 

45.B 

46.C

47.A

48.D

49.C

50.B

51.B

52.B

53.C

54.A

55.D

56.B

57.A

58.C

59.B

60.A

61.C

62.D

63.D

64.A

65.A

66.C

67.A

68.A

69.D

70.A

71.C

72.A

73.C

74.A

75.B

76.C

77.C

78.A

79.D

80.A

 

4.  Đáp án môn Hóa học mã đề 204

41. B

42. A

43. D

44. B

45. B

46.C

47.C

48.A

49.A

50.C

51.D

52.B

53.B

54.C

55.D

56.C

57.D

58.B

59.D

60.D

61.A

62.A

63.B

64.B

65.C

66.A

67.C

68.D

69.A

70.B

71.B

72.D

73.C

74.A

75.A

76.B

77.B

78.B

79.D

80.C

5. Đáp án môn Hóa học mã đề 205

41. A

42.D 

43.C 

44.C 

45.D

46.D

47.A

48.D

49.C

50.C

51.B

52.C

53.D

54.A

55.D

56.A

57.C

58.B

59.A

60.B

61.A

62.C

63.D

64.C

65.D

66.D

67.D

68.A

69.D

70.A

71.A

72.C

73.C

74.A

75.A

76.C

77.D

78.D

79.D

80.D

 

6.  Đáp án môn Hóa học mã đề 206

41.A

42.D

43.D

44.D

45.B

46.A

47.D

48.B

49.B

50.A

51.A

52.C

53.C

54.C

55.B

56.D

57.B

58.B

59.D

60.B

61.C

62.A

63.C

64.A

65.B

66.C

67.A

68.D

69.C

70.C

71.D

72.B

73.A

74.B

75.D

76.C

77.A

78.B

79.C

80.D

7.  Đáp án môn Hóa học mã đề 207

41. C

42. C

43. B

44. C

45. A

46.D

47.C

48.A

49.A

50.A

51.C

52.C

53.B

54.A

55.A

56.A

57.C

58.B

59.D

60.D

61.D

62.B

63.A

64.D

65.D

66.C

67.A

68.C

69.D

70.B

71.C

72.D

73.D

74.D

75.D

76.B

77.C

78.B

79.B

80.A

 

8.  Đáp án môn Hóa học mã đề 208

41. D

42.D 

43. A

44. B

45. C

46.A

47.C

48.B

49.C

50.C

51.D

52.D

53.B

54.B

55.C

56.B

57.C

58.B

59.A

60.B

61.D

62.A

63.A

64.B

65.A

66.A

67.A

68.C

69.D

70.C

71.D

72.A

73.C

74.A

75.C

76.A

77.C

78.B

79.B

80.B

9.  Đáp án môn Hóa học mã đề 209

41.D 

42. C

43. C

44. A

45. C

46.A

47.D

48.A

49.C

50.D

51.D

52.A

53.B

54.B

55.B

56.A

57.D

58.D

59.B

60.D

61.D

62.D

63.C

64.C

65.B

66.B

67.A

68.B

69.B

70.C

71.B

72.C

73.B

74.C

75.A

76.B

77.C

78.B

79.C

80.C

 

10.  Đáp án môn Hóa học mã đề 210

41. B

42. C

43. D

44. C

45. C

46.C

47.B

48.B

49.C

50.A

51.C

52.D

53.B

54.A

55.D

56.D

57.D

58.A

59.B

60.B

61.C

62.A

63.A

64.B

65.B

66.D

67.B

68.A

69.A

70.D

71.B

72.B

73.B

74.A

75.A

76.D

77.D

78.B

79.D

80.A

11.  Đáp án môn Hóa học mã đề 211

41. A

42. A

43. B

44. C

45. B

46.D

47.A

48.B

49.D

50.C

51.D

52.C

53.D

54.A

55.B

56.C

57.C

58.B

59.D

60.A

61.C

62.B

63.B

64.A

65.A

66.A

67.D

68.B

69.D

70.C

71.A

72.C

73.B

74.A

75.D

76.A

77.B

78.B

79.C

80.A

12.  Đáp án môn Hóa học mã đề 212

41. A

42. A

43. B

44. B

45. C

46.C

47.D

48.A

49.B

50.B

51.C

52.C

53.A

54.B

55.D

56.D

57.C

58.D

59.D

60.C

61.C

62.A

63.C

64.D

65.D

66.B

67.D

68.D

69.A

70.D

71.A

72.B

73.C

74.C

75.C

76.B

77.A

78.A

79.A

80.C

13.  Đáp án môn Hóa học mã đề 213

41.D 

42. D

43. C

44.B 

45. C

46.C

47.A

48.C

49.A

50.A

51.D

52.C

53.A

54.A

55.B

56.A

57.B

58.C

59.B

60.B

61.B

62.D

63.B

64.C

65.D

66.A

67.D

68.D

69.C

70.C

71.C

72.C

73.D

74.B

75.D

76.B

77.B

78.A

79.B

80.A

14.  Đáp án môn Hóa học mã đề 214

41. D

42. A

43. C

44. B

45.A 

46.B

47.D

48.A

49.A

50.A

51.C

52.B

53.B

54.B

55.D

56.D

57.C

58.D

59.B

60.D

61.C

62.C

63.C

64.B

65.A

66.D

67.B

68.C

69.A

70.D

71.D

72.A

73.C

74.A

75.A

76.A

77.B

78.D

79.A

80.C

 

15.  Đáp án môn Hóa học mã đề 215

41. B

42. D

43. A

44.C 

45. D

46.C

47.B

48.D

49.D

50.D

51.A

52.C

53.D

54.C

55.D

56.A

57.A

58.A

59.C

60.A

61.B

62.B

63.C

64.B

65.D

66.B

67.C

68.C

69.C

70.B

71.D

72.D

73.D

74.B

75.C

76.C

77.B

78.A

79.A

80.B

16.  Đáp án môn Hóa học mã đề 216

41. A

42. A

43. A

44. D

45. D

46.C

47.C

48.D

49.B

50.B

51.D

52.A

53.D

54.B

55.C

56.A

57.A

58.B

59.D

60.A

61.D

62.A

63.A

64.B

65.C

66.C

67.C

68.D

69.A

70.B

71.D

72.C

73.A

74.B

75.B

76.B

77.B

78.D

79.C

80.D

 

17. Đáp án môn Hóa học mã đề 217

41.A 

42.C

43.C

44.D

45.B

46.B

47.D

48.D

49.C

50.D

51.A

52.B

53.A

54.B

55.B

56.B

57.A

58.B

59.B

60.D

61.D

62.D

63.A

64.A

65.D

66.D

67.D

68.C

69.C

70.A

71.A

72.D

73.C

74.C

75.A

76.D

77.

78.D

79.A

80.A

 

18.  Đáp án môn Hóa học mã đề 218

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

19.  Đáp án môn Hóa học mã đề 219

41. D

42. A

43.A 

44.C

45.B 

46.C

47.B

48.B

49.A

50.D

51.B

52.C

53.B

54.A

55.D

56.B

57.D

58.C

59.D

60.C

61.D

62.D

63.C

64.

65.C

66.D

67.B

68.B

69.D

70.D

71.C

72.B

73.A

74.D

75.C

76.B

77.B

78.D

79.D

80.D

 

20.  Đáp án môn Hóa học mã đề 220

 (Đang nhập nhật, xin vui lòng quay lại sau ít phút nữa)

 

21.  Đáp án môn Hóa học mã đề 221

41.B 

42.D 

43.D 

44.B

45.C

46.C

47.D

48.C

49.A

50.D

51.C

52.A

53.D

54.A

55.C

56.C

57.A

58.B

59.D

60.A

61.C

62.A

63.B

64.A

65.B

66.D

67.B

68.A

69.D

70.B

71.B

72.B

73.D

74.D

75.D

76.D

77.A

78.B

79.B

80.A

 

22.  Đáp án môn Hóa học mã đề 222

41.B 

42.C 

43.C

44.D

45.C

46.A

47.C

48.D

49.C

50.B

51.B

52.B

53.C

54.C

55.B

56.D

57.B

58.D

59.B

60.C

61.B

62.A

63.A

64.A

65.B

66.C

67.B

68.B

69.A

70.B

71.A

72.A

73.A

74.C

75.A

76.A

77.A

78.D

79.C

80.B

 

23.  Đáp án môn Hóa học mã đề 223

41. B

42. B

43. B

44. A

45. D

46.C

47.C

48.A

49.C

50.B

51.A

52.C

53.D

54.C

55.B

56.D

57.C

58.D

59.D

60.A

61.D

62.D

63.C

64.B

65.C

66.C

67.A

68.D

69.B

70.A

71.D

72.D

73.A

74.C

75.B

76.B

77.D

78.B

79.A

80.B

24.  Đáp án môn Hóa học mã đề 224

41. D

42. D

43. C

44. C

45. B

46.C

47.D

48.D

49.C

50.D

51.D

52.B

53.B

54.B

55.C

56.D

57.C

58.A

59.D

60.A

61.B

62.A

63.A

64.B

65.D

66.A

67.D

68.B

69.B

70.D

71.A

72.C

73.C

74.B

75.A

76.B

77.C

78.D

79.A

80.B

 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học 2020 các mã đề còn lại đang được cập nhật. Các em cùng theo dõi nhé

————-HẾT————–

Hi vọng rằng Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Hóa học 2020 không chỉ giúp các em tự đánh giá được kết quả bài làm của mình mà còn giúp các em có tâm lí thoải mái, tự tin hơn trong những môn thi tiếp theo. Bên cạnh đó, các em cũng không nên bỏ qua Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán 2020, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân 2020 để có những đánh giá toàn diện về những môn thi của mình.

Từ khoá liên quan:

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon hoa hoc nam 2020

, dap an mon hoa hoc tot nghiep thpt quoc gia nam 2020, dap an de thi tot nghiep mon hoa thpt quoc gia nam 2020,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Thi THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button