Thi THPT

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020, đáp án 24

Hệ thống đáp án đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa lí năm 2020 các mã đề dưới đây sẽ giúp các em tự đánh giá và chấm điểm cho bài thi môn Địa lí của mình. Các em có thể đối chiếu để biết kết quả bài thi của mình, qua đó có những kế hoạch cho việc lựa chọn trường đại học mà mình yêu thích.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020

This post: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020, đáp án 24

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2020

1. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 301 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. A

42. D

43. A

44. A

45.  D

46.C 

47.   B

48.  B

49. C

50. B

51. D

52.  B

53.  C

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B 

59. C 

60. B

61. A 

62. D

63. D

64. C 

65. C 

66. D

67. A

68. C 

69. B

70. B

71. A 

72. A

73. C

74. C

75. B

76. A

77. B

78. A

79. A 

80. C

 

 2. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 302-  Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. A

82. A

83. B

84. A

85. A

86. B

87. A

88. C

89. C

90. A

91. B

92. C

93. A

94. D

95. A

96. A

97. B

98. D

99. D

100. C

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. A

107. D

108. C

109. D

110. D

111. B

112. D

113. C

114. B

115. D

116. C 

117. A

118. B

119. D

120. B

 
3. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 303-  
Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. B

42. D

43. A

44. C

45. C

46. C

47. D

48. A 

49. C

50. B

51.  A

52. B 

53. B

54. A

55. D

56. C

57. C

58. B

59. D

60. C

61. A

62. C

63. D

64. A

65. A

66. D

67. A

68. B

69. A

70. C

71. D

72. D

73. D

74. B

75. A

76. C

77. B

78. B

79. C

80. B

4. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 304- Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. C

42. C

43. A

44. B

45. A

46. C

47. D

48. B

49. A

50. B

51. A

52. D

53. C

54. B

55. C 

56. C

57. D

58. B

59. D

60. D 

61. C

62. A

63. C

64. B

65. D

66. B

67. C

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B

73. B

74. D

75. D

76. A

77. D

78. B

79. A 

80. A

 

5. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 305 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. C

82. C

83. A

84. A

85. B

86. C

87. C

88. D

89. D

90. B

91. D

92. D

93. A

94. B

95. C

96. B

97. C

98. A

99. D

100. C

101. D

102. C

103. D

104. D

105. D

106. A

107. B

108. A

109. A

110. B

111. A

112. B 

113. B

114. C

115. D

116. C

117. C

118. C

119. A

120. A

 

6. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 306 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. B

82. B

83. B

84. A

85. B

86. C

87. D

88. C

89. D

90. D

91. D

92. C

93. A

94. A

95. A

96. D

97. B

98. B

99. C

100. C

101. C

102. B

103. D

104. C

105. D

106. B

107. B

108. C

109. B

110. D

111. D

112. B

113. B

114. D

115. B

116. C

117. C

118. D

119. B

120. D

7. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 307 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. C

82. C

83. D

84. B

85. C

86. D

87. C

88. B

89. D

90. B

91. D

92. A

93. C

94. D

95. A

96. D

97. A

98. B

99. C

100. A

101. B

102. B

103. B

104. D

105. D

106. C

107. B

108. B

109. A

110. A

111. A

112. D

113. D

114. C

115. D

116. C

117. B

118. C

119. B

120. B

 

8. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 308 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. C

82. A

83. B

84. A

85. A

86. B

87. C

88. C 

89. C

90. B

91. D

92. B

93. A

94. D

95. A

96. B

97. D

98. A

99. A

100. D

101. B

102. D

103. A

104. D

105. A

106. A

107. B

108. B

109. D

110. D

111. B

112. D

113. A

114. D

115. D

116. D

117. B

118. A

119. B

120. B

 

9. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 309 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. A

42. A

43. C

44. B

45. A

46. C

47. D

48. C

49. B

50. A

51. B

52. D

53. B

54. C

55. B

56. C

57. A

58. C

59. B

60. D

61. A

62. C

63. D

64. D

65. D

66. B

67. A

68. A

69. A

70. C

71. C

72. B

73. A

74. C

75. B

76. C

77. A

78. C

79. B

80. B

 

10. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 310 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. B

82. C

83. A

84. C

85. C

86. A

87. B

88. A

89. C

90. B

91. C

92. A

93. A

94. D

95. C

96. D

97. C

98. B

99. C

100. D

101. A

102. B

103. D

104. B

105. B

106. C

107. A

108. C

109. B

110. C

111. D 

112. B

113. A

114. D

115. D

116. B

117. C

118. B

119. D

120. D

11. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 311 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. A

82. B

83. B

84. A

85. C

86. C

87. A

88. D

89. C

90. B

91. B

92. D

93. D

94. D

95. B

96. C

97. B

98. B

99. C

100. C

101. D

102. A

103. D

104. A

105. B

106. B

107. A

108. A

109. D

110. D

111. D

112. C

113. A

114. C

115. C

116. A

117. A

118. D

119. C

120. C

 

12. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 312 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. D 

82. C

83. D

84. A

85. A

86. D

87. D

88. C

89. C

90. B

91. B

92. C

93. A

94. B

95. D

96. A

97. A

98. C

99. A

100. B

101. A

102. C

103. A

104. B

105. C

106. C

107. A

108. C

109. B

110. C

111. B

112. B

113. C

114. B

115. A

116. C

117. B

118. A

119. B

120. B

 

13. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 313 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. A

82. C

83. A

84. B

85. D

86. A

87. C

88. B

89. C

90. A

91. A

92. A

93. C

94. D

95. B

96. C

97. C

98. D

99. B

100. D

101. A

102. D

103. C

104. D

105. D

106. B

107. B

108. C

109. C

110. B

111. C 

112. B

113. B

114. B

115. A

116. A

117. C 

118. C

119. A

120. A

 

14. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 314 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. B

42. D

43. C

44. B

45. C

46. C

47. A

48. A

49. D

50. C

51. D

52. D

53. B

54. A

55. D

56. D

57. D

58. A

59. D

60. B

61. A

62. D

63. C

64. B

65. A

66. C

67. C

68. A

69. B

70. A

71. C

72. A

73. A

74. C

75. B

76. A

77. D

78. A

79. A 

80. C

 

15. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 315 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. D

82. D

83. A

84. B

85. B

86. D

87. A

88. C

89. B

90. A

91. B

92. B

93. A

94. B

95. B

96. A 

97. A

98. B

99. A

100. B

101. C

102. C 

103. B 

104. C

105. C

106. B

107. A

108. B

109. C

110. C

111. B

112. C

113. B

114. A

115. A

116. C

117. C

118. C

119. A

120. A

 

16. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 316 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. D

82. B

83. C

84. C

85. A

86. B

87. D

88. A

89. C

90. D

91. B

92. A

93. A

94. B

95. B

96. A

97. D

98. C

99. A

100. D

101. C

102. C

103. D

104. B

105. A

106. C

107. D

108. B

109. D

110. D

111. C

112. D

113. A

114. C

115. B

116. A

117. D

118. A

119. D

120. D

 

17. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 317 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. A

42. D

43. C

44. D

45. D

46. D

47. B

48. C

49. D

50. C

51. B

52. A

53. C

54. B

55. B 

56. B

57. A

58. A

59. B

60. C

61. B

62. B

63. A

64. A

65. B

66. A

67. C

68. B

69. A

70. B

71. C

72. C

73. C

74. B

75. C

76. A

77. B

78. C

79. A

80. C

18. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 318 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. C

42. C

43. B

44. D

45. B 

46. A 

47. A

48. A 

49. B

50. A

51. C

52. D

53. D

54. A

55. C

56. C

57. A

58. A

59. A 

60. B

61. A

62. B

63. A

64. B

65. D

66. C

67. B

68. A 

69. C

70. B 

71. D

72. D

73. B 

74. D 

75. B

76. C 

77. B

78. C

79. D

80. D

 

19. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 319 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. A

82. D

83. A

84. A

85. D

86. C

87. A

88. A

89. C

90. D

91. C

92. D

93. D

94. C

95. B

96. A

97. B

98. A

99. B

100. A

101. A

102. A

103. D

104. B

105. D

106. A

107. B

108. A

109. D

110. D

111. D

112. B

113. B

114. B

115. D

116. A

117. D

118. A

119. B

120. B

20. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 320 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

81. A

82. A

83. B

84. C

85. B

86. D

87. B

88. B

89. C

90. A

91. C

92. D

93. D

94. D

95. B

96. A

97. C

98. C

99. B

100. A

101. B

102. D

103. B

104. B

105. B

106. C

107. D

108. D

109. B

110. B

111. C

112. B

113. A 

114. A

115. A

116. C

117. C

118. D

119. C

120. A

 

21. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 321 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. D  

42. B

43. A

44. B

45.C  

46. B 

47. B  

48. A 

49. D

50. C

51. A

52. C 

53. C 

54. A

55. C

56. D

57. B

58. A

59. B

60. D

61.  D

62. A

63. A

64. C

65. D

66. B

67. D

68. A

69. D

70. C

71. B

72. D

73. C

74. D

75. C

76. B

77. C

78. A

79. B

80. B

23. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 323 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. D

42. A

43. D

44. A

45. B

46. A

47.  B

48. D

49. B

50.A 

51. D

52. C 

53. C 

54. D 

55. C

56. D

57. D

58. C

59. D

60. C

61. B

62. B

63. B

64. D

65. B

66. B

67.D 

68.C 

69. C

70. C

71. B

72.  D

73.  C

74. C

75. C 

76.  D

77. B

78. B

79. D

80. D

24. Đáp án đề thi Địa lí mã đề 301 – Kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020

41. A

42. B

43. B

44. A

45. A

46. B

47. A

48. C

49. C

50. C

51. B

52. B

53. C

54. D

55. A

56. D

57. D

58. A

59. D

60. C

61. D

62. A

63. B

64. C

65. B

66. D

67. B

68. B

69. B

70. D

71. C

72. D

73. A

74. D

75. C

76. C

77. C

78. A

79. C

80. D

 

—————–HẾT—————

Sau khi hoàn thành 3 môn thi Địa lí, Lịch Sử, Giáo dục công dân sáng ngày 10/8, bên cạnh Đáp án môn Địa THPT Quốc gia năm 2020, các em có thể tham khảo hệ thống đáp án đầy đủ mã đề cho 2 môn thi còn lại qua: Đáp án môn Sử THPT Quốc gia 2020Đáp án đề môn Công dân tốt nghiệp năm 2020. Bên cạnh đó các em không nên bỏ qua: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2020, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 để có những đánh giá toàn diện về bài thi của mình.

Từ khoá liên quan:

dap an de thi tot nghiep thpt quoc gia mon dia li nam 2020

, dap an de thi mon dia tot nghiep thpt 2020 tat ca ma de, dap an mon dia li tot nghiep thpt nam 2020,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Thi THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button