Tổng Hợp

Danh mục biểu mẫu của kế toán Công đoàn cơ sở

Danh mục biểu mẫu của kế toán Công đoàn cơ sở mới nhất hiện nay được thực hiện theo Hướng dẫn 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 quy định về quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở.

Theo đó, quy định danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán trong công đoàn cơ sở như sau:

This post: Danh mục biểu mẫu của kế toán Công đoàn cơ sở

 • Phiếu thu (Mẫu bắt buộc).
 • Phiếu chi (Mẫu bắt buộc).
 • Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu bắt buộc).
 • Biên lai thu tiền (Mẫu bắt buộc).
 • Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn.
 • Biên bản kiểm quỹ tiền mặt.
 • Bảng kê chi tiền cho người dự hội thảo, tập huấn.
 • Phiếu thăm hỏi đoàn viên.
 • Giấy đề nghị trợ cấp khó khăn.
 • Quyết định trợ cấp khó khăn.
 • Giấy đề nghị đóng KPCĐ.
 • Bản xác nhận về việc đóng KPCĐ.
 • Biên bản bàn giao tài chính công đoàn.

Phiếu thu

Đơn vị: ………………………..

Mã QHNS: ……………….

Mu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày ….. tháng ….. năm

Số: ……..

Quyển số: ……

Nợ: ……..

Có:………

Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Nội dung: …………………………………………………………………………………

Số tiền: …………………………………………………………………………………(loại tiền)

(viết bằng chữ): …………………………………………………………………………….

Kèm theo: …………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: …………………………………………………………

– Bằng chữ: ………………………………………………………………………………….

NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày ….. tháng ….. năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: …………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………………..

Phiếu chi

Đơn vị: ………………………..

Mã QHNS: ……………….

Mu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày ….. tháng ….. năm

Số: ……..

Quyển số: ……

Nợ: ……..

Có:………

Họ và tên người nhận tiền: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Nội dung: …………………………………………………………………………………………

Số tiền: …………………………………………………………………………………(loại tiền)

(viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………….

Kèm theo: …………………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ……………………………………………………………………

– Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………….

THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

Ngày ….. tháng ….. năm …..
NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………..

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Đơn vị: ………………………..

Mã QHNS: ……………….

Mu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày …. tháng ….. năm ……

– Họ và tên người thanh toán: ……………………………………………………………………

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): …………………………………………………………………………

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải S tiền
A 1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số ………………………… ngày …………………

– Phiếu chi số ………………………… ngày …………………

– ……

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………….số………………..ngày …………………….

2 ……………………………………………………………………………..

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

Mẫu biên lai thu tiền

Đơn vị: ………………………..

Mã QHNS: ……………….

Mu số: C45-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ….. tháng ….. năm …..

Quyển số: ……..

Số: ……………..

Họ và tên người nộp: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Nội dung thu: …………………………………………………………………………………….

Số tiền thu: …………………………………………………………………….………(loại tiền)

(viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………….

NGƯỜI NỘP TIỀN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI THU TIỀN
(Ký, họ tên)

Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn

Đơn vị: ………………………..

Bộ phận: ………………….

Mu số: C05-HD

BẢNG THANH TOÁN PHỤ CẤP CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

Tháng… năm …

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số tiền phụ cấp

Ký nhận

A

B

C

1

2

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………..

KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

TM. BAN CHẤP HÀNH
(Duyệt)

Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt

Công đoàn cấp trên: ………………………..

Công đoàn: ……………………………….

Mu số: C34HD

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày… tháng… năm ….. vào hồi… giờ… phút.

Ban kiểm kê bao gồm:

Ông/Bà: ………………………………. Đại diện: …………………………………Trưởng Ban

Ông/Bà: ………………………………. Kế toán: …………………………………. Ủy viên

Ông/Bà: ………………………………. Thủ quỹ: …………………………………. Ủy viên

STT Diễn giải Số lượng (tờ) Số tiền
A B 1 2
I Số dư theo số quỹ X …..
II Số kiểm kê thực tế X …..
1 – Loại 500.000đ
2 – Loại 200.000đ
3 – Loại 100.000đ
4 – Loại 50.000đ
5 – Loại 20.000đ
6 – Loại 10.000đ
7 – ……
III Chênh lệch:

– Lý do: + Thừa: …

+ Thiếu:…

– Kết luận sau khi kiểm quỹ: …………………………………………………………………….

Kế toán
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

………………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm biểu mẫu

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button