Phương Trình Hóa Học Lớp 12

CO + FeO → Fe + CO2

CO + FeO = Fe + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CO | cacbon oxit | khí + FeO | sắt (II) oxit | = Fe | sắt | + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ 700 – 800

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình CO + FeO → Fe + CO2
   • Điều kiện phản ứng để CO (cacbon oxit) tác dụng FeO (sắt (II) oxit ) là gì ?
   • Làm cách nào để CO (cacbon oxit) tác dụng FeO (sắt (II) oxit )?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CO + FeO → Fe + CO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CO + FeO → Fe + CO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CO + FeO → Fe + CO2
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng CO + FeO → Fe + CO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

CO + FeO Fe + CO2
cacbon oxit sắt (II) oxit sắt Cacbon dioxit
Carbon monoxide Iron (II) oxide Iron Carbon dioxide
(khí) (khí)
28 72 56 44

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: CO + FeO → Fe + CO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình CO + FeO → Fe + CO2

CO + FeO → Fe + CO2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CO (cacbon oxit) phản ứng với FeO (sắt (II) oxit ) để tạo ra Fe (sắt), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 700 – 800°C

Điều kiện phản ứng để CO (cacbon oxit) tác dụng FeO (sắt (II) oxit ) là gì ?

Nhiệt độ: 700 – 800°C

Làm cách nào để CO (cacbon oxit) tác dụng FeO (sắt (II) oxit )?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CO (cacbon oxit) phản ứng với FeO (sắt (II) oxit ) và tạo ra chất Fe (sắt) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CO (cacbon oxit) tác dụng FeO (sắt (II) oxit ) và tạo ra chất Fe (sắt), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CO + FeO → Fe + CO2 là gì ?

có khí CO2 thoát ra

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CO + FeO → Fe + CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CO Ra Fe

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO (cacbon oxit) ra Fe (sắt)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO (cacbon oxit) ra Fe (sắt)

Phương Trình Điều Chế Từ CO Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO (cacbon oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO (cacbon oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra Fe

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra Fe (sắt)

Xem tất cả phương trình điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra Fe (sắt)

Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CO + FeO → Fe + CO2

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình CO + FeO → Fe + CO2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình CO + FeO → Fe + CO2

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp BaO, Al2O3 và FeO đốt nóng thu
được chất rắn X1. Hòa tan chất rắn X1 thu được chất rắn Y1 và chất rắn E1.
Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y1 htu được kết tủa F1. Hòa tan dung dịch E1
vào dd NaOH dư thấy bị tan 1 phần và còn chất rắn G1. Cho G1vào dung dịch
AgNO3 dư (coi CO2 không phản ứng với nước). Tổng số phản ứng xảy ra là:

A. 7
B. 6
C. 8
D. 9

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng oxi hóa khử

Cho phương trình hóa học của hai phản ứng sau:
FeO + CO <-> Fe + CO2.
3FeO + 10HNO3 <-> 5H2O + NO + 3Fe(NO3)3.
Hai phản ứng trên chứng tỏ FeO là chất:

A. chỉ có tính bazo.
B. chỉ có tính oxi hóa khử.
C. chỉ có tính khử.
D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Xác định chất rắn cho qua khí CO sau phản ứng

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm FeO, CuO và MgO nung nóng, sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Thành phần chất rắn Y gồm ?

A. FeO, Cu, Mg.
B. Fe, Cu, MgO.
C. Fe, CuO, Mg.
D. FeO, CuO, Mg.

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Oxi hóa – khử

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ hợp chất Fe(II) có tính khử?

A. Fe(OH)2 −tº→ FeO + H2O
B. FeO + CO −tº→ Fe + CO2
C. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl
D. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Bài toán CO tác dụng với hỗn hợp oxit sắt

Cho khí CO đi qua ống chứa 0,04 mol X gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng, ta nhận được 4,784g chất rắn Y (gồm 4 chất), khí đi ra khỏi ống dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 9,062g kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp X là :

A. 24,42%
B. 25,15%
C. 32,55%
D. 13,04%

Xem đáp án câu 5

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button