Tổng Hợp

Bản nhận xét đánh giá hiệu trưởng, giám đốc
Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Bản nhận xét đánh giá hiệu trưởng, giám đốc được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây.

Bản nhận xét đánh giá hiệu trưởng, giám đốc là mẫu bản nhận xét đánh giá hiệu trưởng, giám đốc của tập thể lãnh đạo trường, trung tâm, cấp uỷ dùng để tổng kết công tác đảng ủy cuối năm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

This post: Bản nhận xét đánh giá hiệu trưởng, giám đốc

(1)………………………..

(2)…………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ)

I- Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:………………………………….. ………………………………………………………….

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường/trung tâm; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

III- Kết luận chung

1- Về đảm bảo tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám đốc

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button