Phương Trình Hoá Học Lớp 11

3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 2Ba3(PO4)2

3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 12H2O + 2Ba3(PO4)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Ca(H2PO4)2 | canxi dihirophotphat | rắn + Ba(OH)2 | Bari hidroxit | lỏng = Ca3(PO4)2 | canxi photphat | rắn + H2O | nước | lỏng + Ba3(PO4)2 | Bari photphat | rắn, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2+ 2Ba3(PO4)2
   • Điều kiện phản ứng để Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) là gì ?
   • Làm cách nào để Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2+ 2Ba3(PO4)2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2+ 2Ba3(PO4)2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2+ 2Ba3(PO4)2
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2+ 2Ba3(PO4)2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Cách viết phương trình đã cân bằng

3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 Ca3(PO4)2 + 12H2O + 2Ba3(PO4)2
canxi dihirophotphat Bari hidroxit canxi photphat nước Bari photphat
calcium;dihydrogen phosphate tricalcium; diphosphate barium(2+);diphosphate
(rắn) (lỏng) (rắn) (lỏng) (rắn)
(trắng) (không màu) (trắng) (không màu) (trắng)
Muối Bazơ Muối Muối
234 171 310 18 602

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 2Ba3(PO4)2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2+ 2Ba3(PO4)2

3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2+ 2Ba3(PO4)2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) phản ứng với Ba(OH)2 (Bari hidroxit) để tạo ra Ca3(PO4)2 (canxi photphat), H2O (nước), Ba3(PO4)2 (Bari photphat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit)?

Ca(H2PO4)2 tác dụng Ba(OH)2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) và tạo ra chất Ca3(PO4)2 (canxi photphat), H2O (nước), Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2+ 2Ba3(PO4)2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm Ca3(PO4)2 (canxi photphat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Ba3(PO4)2 (Bari photphat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), Ba(OH)2 (Bari hidroxit) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2+ 2Ba3(PO4)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(H2PO4)2 Ra Ca3(PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) ra Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) ra Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(H2PO4)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(H2PO4)2 Ra Ba3(PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) ra Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) ra Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra Ca3(PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Ca3(PO4)2 (canxi photphat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra Ba3(PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Ba3(PO4)2 (Bari photphat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Ca(H2PO4)2 + 6Ba(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 12H2+ 2Ba3(PO4)2

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Không gặp Ca và các kim loại kiềm thổ khác trong tự nhiên ở dạng tự do vì:

A. Thành phần của chúng trong thiên nhiên rất nhỏ.

B. Kim loại kiềm thổ hoạt động hóa học mạnh.

C. Kim loại kiềm thổ dễ tan trong nước.

D. Kim loại kiềm thổ là những kim loại điều chế bằng cách điện phân

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Giải thích

Các kim loại kiểm thổ hoạt động hóa học mạnh nên trong tự nhiên chúng thường tồn tại ở dạng hợp chất.

Ví dụ 2: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là:

A. nhiệt phân CaCl2

B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2

C. điện phân dung dịch CaCl2

D. điện phân CaCl2 nóng chảy

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Giải thích

Phương pháp thích hợp để điều chế Ca từ CaCl2 là điện phân CaCl2 nóng chảy vì đây là kim loại có tính khử mạnh.

Ví dụ 3: Khi đốt cháy canxi sẽ tạo thành canxi oxit hay còn gọi là

A. vôi sống       B. vôi tôi

C. Dolomit       D. thạch cao

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Giải thích

Ca + O2 → CaO

Khi đốt cháy canxi sẽ tạo thành canxi oxit hay vôi sống

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button