Phương Trình Hoá Học Lớp 9

2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học AgNO3 | bạc nitrat | rắn + H2O | nước | lỏng + HCHO | Andehit formic(formaldehit) | lỏng + NH3 | amoniac | khí = Ag | bạc | kt + NH4NO3 | amoni nitrat | rắn + HCOONH4 | Ammoni format | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Related Articles

This post: 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cách viết phương trình đã cân bằng

2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4
bạc nitrat nước Andehit formic(formaldehit) amoniac bạc amoni nitrat Ammoni format
Silver nitrate Methanal Ammonia Ammonium nitrate
(rắn) (lỏng) (lỏng) (khí) (kt) (rắn) (rắn)
(trắng) (không màu) (không màu) (không màu) (trắng) (trắng) (không màu)
Muối Bazơ Muối
170 18 30 17 108 80 63

Phương trình phản ứng: 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với HCHO (Andehit formic(formaldehit)) phản ứng với NH3 (amoniac) để tạo ra Ag (bạc), NH4NO3 (amoni nitrat), HCOONH4 (Ammoni format) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

 • Điều kiện phản ứng để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

 • Làm cách nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac)?

Cho metanal tác dụng với dung dịch AgNO3 TRONG NH3.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng H2O (nước) tác dụng HCHO (Andehit formic(formaldehit)) tác dụng NH3 (amoniac) và tạo ra chất Ag (bạc), NH4NO3 (amoni nitrat), HCOONH4 (Ammoni format)

 • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 là gì ?

Có kết tủa trắng bạc

Ứng dụng thực tế 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

 • Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Ag (bạc)

 • Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

 • Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra HCOONH4 (Ammoni format)

 • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra Ag (bạc)

 • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

 • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra HCOONH4 (Ammoni format)

 • Phương Trình Điều Chế Từ HCHO Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra Ag (bạc)

 • Phương Trình Điều Chế Từ HCHO Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

 • Phương Trình Điều Chế Từ HCHO Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra HCOONH4 (Ammoni format)

 • Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra Ag (bạc)

 • Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra NH4NO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra NH4NO3 (amoni nitrat)

 • Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra HCOONH4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra HCOONH4 (Ammoni format)

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

Câu 1. Tiến hành thí nghiệm cho anđehit fomic vào dung dịch chứa AgNO3 trong NH3, hiện tượng sau phản ứng quan sát được là:

A. Tạo kết tủa màu trắng xám bám lên thành ống nghiệm

B. Tạo đồng thời kết tủa trắng và sủi bọt khí không màu

C. Có khí không màu thoát ra

D. Tạo kết tủa màu đen

Đáp án A

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hiện tượng là tạo kết tủa màu trắng xám của kim loại bạc, bám vào thành ống nghiệm, có thể soi gương được.

Câu 2. Cho Anđehit axetic tác dụng với hidro (xúc tác Ni, đun nóng) thu được:

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH3CH2OH

D. CH3OH

Đáp án C

Câu 3. Cho m gam CH3CHO tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thì thu được 4,32 gam Ag. Giá trị m là

A. 0,44 gam.

B. 1,76 gam.

C. 0,22 gam.

D. 0,88 gam.

Đáp án D

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

0,02          …………………………………………………………………………..> 0,04

m = 0,88

Câu 4. CH3CHO không tác dụng được với

A. Natri.

B. Hidro.

C.  Oxi.

D. dung dịch AgNO3/NH3

Đáp án A

Câu 5. Cho 7,2 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Đáp án

Phương trình phản ứng xảy ra

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

R+ 29 = 72 → R = 43 (C3H7)

Câu 6. Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 23,4 gam H2O và 15,68 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là

A. 35,00%.

B. 65,00%.

C. 53,85%.

D. 46,15%.

Đáp án D

nHCHO = nCO2 = 15,68/22,4 = 0,7 mol

nH2O = 1,3 mol

Đốt HCHO tạo nCO2 = nH2O => nH2 = nH2O – nCO2 = 1,3 – 0,7 = 0,6 mol

=> % VH2 =  0,6/(0,6 + 0,7) = 46,15%

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

→  Xem thêm: Bài tập tham khảo C2H4 + H2O → C2H5OH

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học 2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4, khi cho dung dịch AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với HCHO (Andehit formic(formaldehit)) phản ứng với NH3 (amoniac) để tạo ra Ag (bạc), NH4NO3 (amoni nitrat), HCOONH4 (Ammoni format) . Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button